Låt Elektronikkonsult analysera livscykeln

Elektronikkonsult startar en ny tjänst som innebär att de gör en livscykelanalys på ingående elektronikkomponenter i kundens stycklistor.
01livscykel1
.

Hur många konstruktörer känner till livslängden på varje komponent i sin konstruktion? Kanske finns det komponenter som inte kommer att tillverkas så länge till, eller rent av inte tillverkas längre? Ibland ersätter komponenttillverkare en komponent med en ny, som skall vara ekvivalent. Men är det så säkert att den direkt kan ersätta den tidigare komponenttypen, att alla parametrar överensstämmer med den obsoleta komponenten?
Troligen är det inte så eftersom skälet till att ersätta en komponent med en annan ofta kommer sig av att exempelvis en halvledartillverkare har gått över till en ny process.
Det kan också vara så att vissa komponenter omfattas av exportrestriktioner (ITAR).

Komponentproblem på sikt
Det kan krävas lång tid för att lösa olika komponentrelaterade problem under en produkts livscykel.

Produktägarens utmaning är ju att kunna tillverka sin produkt så länge som möjligt utan att behöva ändra i tillverkningsunderlagen eller komponentvalet.

Verkligheten är dock att ingående komponenters livscykel sällan överlappar produktlivscykeln och att produktunderhållsåtgärder är mer regel än undantag.

Risk för minskade intäkter
Ett olyckligt komponentval vid konstruktionstillfället kan leda till omfattande omkonstruktioner, risk för omcertifieringar och ett betydande tapp i avkastningen (ROI). Last-Timer-Buy (LBT) eller obsoleta komponenter kan också medföra stora leveransproblem med minskade intäkter som följd.

Att elektronikkonstruktörer konstruerar in komponenter som är nära att fasas ut (Not Rekommenderad for New Design, NRD) eller rentav inte längre tillverkas (obsoleta) är inte ovanligt. Det beror ofta på att komponenter väljs bland sådana som man har god erfarenhet av i tidigare konstruktioner eller som exempelvis finns valbara i interna komponentdatabaser. Ofta sker valet utan kunskap om var i livscykeln komponenten befinner sig. Ibland väljs komponenter som precis håller på att lanseras (engagering samplas) och därför kan bli svåra att få i volym i närtid. Att kontakta varje leverantör är en tidskrävande process och görs inte alltid. Ofta får man nöja sig med information från distributören.

Ny tjänst
Elektronikkonsult AB har nu startat en komponenttjänst för att snabbt och effektivt leverera en komplett sammanställning på varje ingående artikel i stycklistan (BOM, bill of material). Tjänsten utförs till fast kostnad. Analysen görs med effektiva verktyg och innehåller information direkt från komponenttillverkarna för att säkerställa kvaliteten på informationen.
02livscykel2
Den sammanställda riskanalysen visar på ökande NRND- och obsolete-problem under produktens livscykel.

Efter riskanalys levererar Elektronikkonsult en komplett sammanställning, komponent för komponent, med tillverkarens prognostiserade tid tills komponenten går ur tiden.
Om det ingår komponenter som innebär hög risk att orsaka problem kan Elektronikkonsult bistå med förslag på alternativa komponentval och sammanställa en jämförande analys, parameter för parameter.

Elektronikkonsult rekommenderar att livscykelanalysen görs i samband med produktutvecklingen. Men den kan också vara till stor hjälp vid ett förestående omkonstruktionsarbete av en befintlig produkt.

Kanske finns anledning att passa på att byta ut högriskkomponenter? En enkel komponentanalys kan proaktivt förhindra många problem, frigöra resurser och låta utvecklingsavdelningen fokusera på nyutveckling snarare än oplanerat produktunderhåll.

Tjänsten är en utökning av den tjänst Elektronikkonsult idag levererar för att sammanställa en komplett analys på EU-RoHS, China-RoHS och SVHC-ämnen i REACH.

Comments are closed.