Kan prova småskalig vindkraft

Interteks provningslabb är nu ackrediterat för provning av småskalig vindkraft enligt standarderna IEC-EN 61400-2, IEC-EN 61400-11 (buller) och 61400-12-1 (prestanda).

Interteks vindprovning utförs i första hand på den stationära provningsplatsen Lilla Båtskär på Åland. Dessutom är företaget unikt i Europa om att kunna utföra ackrediterad provning hos kund.
Småskaliga vindkraftverk som tillverkas eller säljs inom EU måste vara CE-märkta. Det innebär att tillverkaren eller importören intygar att hälso- och säkerhetskrav enligt europeiska regler och direktiv är uppfyllda. Som underlag för CE-märkningen krävs en provningsrapport, som visar att vindkraftverket testats under åtminstone sex månader.
Många tillverkare väljer också att göra en ackrediterad provning, eftersom den ackrediterade provningsrapporten fungerar som underlag för den brittiska MCS-certifieringen. En sådan certifiering ger nämligen ägaren till ett vindkraftverk extra betalt för den el han eller hon levererar in i det brittiska elnätet. Liknande system finns i många europeiska länder och diskussion pågår om att i framtiden införa ett liknande system i Sverige.
Sedan 2011 finns också en frivillig konsumentmärkning för småskalig vindkraft. Märkningen måste utföras av en tredje part, ett oberoende testhus. Bakom märkningen, som anger bullernivå och producerad effekt vid olika vindstyrkor, står IEA (International Energy Agency).
För att räknas som småskalig vindkraft skall kraftverket ha en svepyta (rotorarea) mindre än 200 kvadratmeter och det är hela verket – fundament, torn, blad, generator etc – som provas enligt standarderna.
Det finns endast tre testhus i Europa, som är ackrediterade för småskalig vindkraft. Intertek är det enda testhuset i Europa som kan utföra ackrediterad provning hos kund.

Comments are closed.