Ja till enhetligt EU-patent

Efter lång väntan lovas europeiska uppfinnare snart få tillgång till ett enhetligt patentsystem. Efter mer än 30 års förhandlingar kommer ett nytt system som ska göra det upp till 80 procent billigare och därmed mer konkurrenskraftigt i förhållande till system i USA och Japan.

En kompromiss, som antogs på tisdagen i EU-parlamentet, ska bland annat ta särskild hänsyn till småföretagare och deras behov. Det nya patentet ska bli billigare och mer effektivt än det nuvarande systemet när det gäller att skydda enskildas och företags innovationer. Det nya systemet ger automatiskt skydd i alla 25 EU-länder som deltar, vilket ska minska kostnaderna. När det nya systemet har kommit igång väntas ett EU-patent kosta 4 725 euro, jämfört med de 36 000 euro som behövs idag, enligt beräkningar från EU-kommissionen.

En uppfinnare ska kunna ansöka om ett enhetligt EU-patent hos Europeiska patentorganisationen (ett icke-EU-organ). Patentet blir giltigt i de 25 EU-länder som deltar i samarbetet. Patenten kommer att finnas tillgängliga på engelska, franska och tyska. Ansökningar måste göras på ett av dessa tre språk. Om ansökan görs på ett annat språk måste en översättning till engelska, franska eller tyska bifogas.

Enligt Parlamentet ska översättningskostnaderna täckas fullt ut för EU-baserade små och medelstora företag, icke vinstdrivande organisationer, universitet och offentliga forskningsinstitutioner. Avgifterna för att förnya ett patent, som utgör stora delar av de totala kostnaderna, ska fastställas på nivåer som tar hänsyn till småföretagens särskilda behov, så att dessa fullt ut kan dra nytta av kostnadssänkningarna, enligt ett pressmeddelande.

Ledamöterna antog tre olika lagtexter (om det enhetliga patentet, om språkregler och om en patentdomstol) Det internationella avtal som skapar en enhetlig patentdomstol träder i kraft 1 januari 2014 eller tidigare om minst tretton länder har ratificerat avtalet, förutsatt att Storbritannien, Frankrike och Tyskland tillhör dessa länder. De två andra lagarna börjar gälla det datum som det internationella avtal där de finns inskrivna börjar gälla, men tidigast 1 januari 2014. Spanien och Italien har valt att stå utanför samarbetet men kan välja att gå med när som helst, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.