IMEC söker europasamarbete

För att öka den europeiska konkurrenskraften inom mikroelektronik uppmanar det belgiska institutet IMEC samarbete över gränserna.

Det föreslagna samarbetet handlar inte bara om att sätta upp nätverk utan också att skapa finansiella förutsättningar. "Enbart ett internationellt samarbete kan göra det möjligt för Europa att fortsatt spela en konkonkurrenskraftig roll inom nanoelektronik och närliggande områden".
Det är de ständigt ökade kostnaderna som tvingar halvledarindustrin att dela såväl kostnader som risker och en kunnig personalstyrka.
IMEC deltar i ett antal samfinansierade EU-forskningsprogram. Speciellt sjunde ramprogrammet har varit framgångsrikt och IMEC ortsätter att vara starkt delaktigt, även om man hoppas på en ökad budget i framtiden.
IMEC välkomnar också Eureka-program, sådana som CATRENE (cluster for application and technology research in Europe on nanoelectronics).
– Dess mål är att stimulera samarbete över nationsgränser för att förbättra Europas möjlighet till ekonomiska framgångar och till att förstärka den europeiska industrins möjligheter i den globala konkurrensen, säger Gilbert Declerck, President vd för IMEC.
– Därför väntar vi oss mycket av Eureka och program som CATRENE, ITEA2 and Celtic.
I det här läget stöds Eureka-projekt bara lokalt, i ett land eller en region, utan stimulans till verksamhet över nationsgränserna.
– Men eftersom marknaden och konkurrensen har blivit global måste forskningscentra arbeta tillsammans och med all världens industrier, utan nationella gränser. Därför uppmanar vi Eureka att ta fram medel för att stimulera ett samarbete över gränserna.
Så har skett i JTIs (joint technology initiatives) som Artemis och Eniac. Problemet är dock att EU bara skjuter till 16,7 procent till alla deltagande i ett projekt.
– Detta är inte tillräckligt för att stimulera samarbeten över gränserna.
Detta missgynnar små nationer i ett brett, europeiskt sammanhang jämfört med enheter i större länder.
– IMEC motsätter sig detta och skulle i stället vilja stärka Europa genom att samarbeten inte begränsas av nationella gränser. Vi måste samarbeta i dessa konkurrensfyllda tider och genomföra en verkligt gemensam marknad för den europeiska forskningen, sammanfattar Gilbert Declerck.
På IMEC arbetar idag 1650 personer inklusive 500 industrirepresentanter och gästforskare. Omsättningen 2007 var 244,5 miljoner euro.
IMEC startades från början med medel från den belgiska staten. Idag kommer överväger investerat kapital från industrin. Institutet delar forskningsprogram med 55 stater.

Comments are closed.