Hanza ökar vinsten

Hanzas delårsrapport januari–september 2023 visar en ökad omsättning och en kraftigt ökad rörelsemarginal från 6 procent till 9,3 procent.

Nettoomsättningen ökade med 14 % till 955 MSEK (838). Justerat för valuta och direktfakturering av energi och material i kvartal 3, 2022, uppgick tillväxten till 10 %.

Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 89 MSEK (50), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 9,3 % (6,0). Resultat efter skatt uppgick till 49 MSEK (26), vilket motsvarar 1,21 SEK per aktie (0,73) före utspädning och 1,21 SEK (0,72) efter utspädning. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5 MSEK (83).

För niomånadersperioden 2023 ökade nettoomsättningen med 21 % till 3 087 MSEK (2 548). Justerat för valuta, förvärv och direktfakturering av energi och material under 2022 uppgick tillväxten till 16 %. Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 268 MSEK (149), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 8,7 % (5,8). Energistöd påverkade resultatet positivt med 7 MSEK. Exklusive denna post uppgick rörelseresultatet till 261 MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 8,5 %.

Resultat efter skatt för niomånadersperioden uppgick till 167 MSEK (81), vilket motsvarar 4,21 SEK per aktie (2,28) före utspädning och 4,19 MSEK (2,25) efter utspädning. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 180 MSEK (126).

– Det tredje kvartalet har några kapacitetsmässiga utmaningar på grund av semestrar och är också vårt omsättningsmässigt lägsta kvartal, säger Erik Stenfors, vd för Hanza. Därför är vi nöjda med att se en underliggande tillväxt om 10 %.

– Genom att skapa ett högre kundvärde attraherar vi nya kunder och möjliggör ett högre resultat. Vi fortsätter att öka vår marginal och i Q3 uppnådde vi koncernens hittills högsta rörelsemarginal om 9,3 %.

– I vår planering inför år 2024 kan vi konstatera en fortsatt organisk tillväxt från vår befintliga kundbas. Speciellt noterar vi en ökad efterfrågan i segmentet Övriga marknader nästa år, vilket är tillfredsställande då detta segment har haft en lägre ökningstakt än segment Huvudmarknader.

– Organisk tillväxt medför ett behov av ökad kapacitet. Vi säkerställer det främst genom en kostnadseffektiv utbyggnad av befintliga tillverkningskluster, det vi kallar för en modulär utbyggnad. Men vi undersöker också potentiella kapacitetsförvärv och antalet möjligheter har ökat under hösten.

Comments are closed.