Halvledarmarknaden uppvisar stark tillväxt

Efter den redan stint uppumpade efterfrågan, har den globala halvledarmarknaden under 2010 blivit ”injicerad av en kraftig dos av tillväxtssteroider”, skriver iSuppli och det får analysföretaget att höja sina prognoser till rekordnivåer för i år.

  iSuppli förutspår nu att den globala inkomsten under 2010 kommer att öka med 35,1 procent och till slut hamna på 301,3 miljarder dollar, en uppgång jämfört med 2009-års 229,6 miljarder.

Företagets prognos, utgiven i 6 maj i år, talade om en uppgång av tillväxten med 30,9 procent under året.

Med en ökning av inkomsterna på 80,7 miljarder dollar under 2010 kommer det att bli den största årliga expansionen under ett och samma år i historien, mätt i dollar. I jämförelse ökade inkomsterna för halvledare med lite mer än 60 miljarder dollar under det näst bästa året i chiptillväxt under ”the dot-com-fueled-year” 2000.

– Halvledarmarknaden var redan på väg mot en kraftig tillväxt under 2010 på grund av en stark konsumentefterfrågan av elektroniska produkter, konstaterar Dale Ford, senior vice president för iSuppli. ”Men hur som helst är det nu uppenbart att halvledarförsäljningen har fått en tillförsel av tillväxthormon under 2010 på grund av ett antal faktorer, som inkluderar ökande priser, lageruppbyggnad, och ökande innehåll i kretsarna för de viktigaste elektroniska produkterna såsom smarta telefoner och avancerade LCD-teveapparater. Allt detta orsakar att chip-inkomsterna att växa till en nivå av enorma storlekar det här året”.

 En robust tillväxt av inkomster från halvledare under 2010 baseras på en stark ökning av försäljningen av elektronisk utrustning. Tillverkande OEMs inkomster från elektronisk utrustning är förväntad att växa med 131 miljarder dollar och nå 1,54 biljoner under 2010, en uppgång med 9,3 procent jämfört med 2009. Den förra, högsta inkomsten för OEMs var 1,53 biljoner under 2008.

Försäljning och inkomsttillväxt för elektronisk utrustning överträffar förväntningarna inom områden såsom PC, mobiltelefoner, LCD-teve-apparater och andra ”halvledarrika” produkter.

Men den procentuella inkomsttillväxten från halvledare kommer till stor del att kraftigt överträffa expansionen bland slutproduktsmarknaden av ett antal anledningar, inklusive prissättningen.

– Omsorgsfull ledning av lagren av halvledare och hårda kontroller av tillverkningskapaciteten har resulterat i en situation där tillgången inte klarar av att matcha efterfrågan. Som ett resultat av det har priserna inom många halvledaresegment blivit inflaterade, säger Ford.

Dessutom har introduktionen av innovativa teknologier, både på system- och komponentnivå, resulterar i en ökning av försäljningen av kraftigt integrerade halvledare som fångat en större andel av värdet i elektroniska system. Dessa integrerade halvledare tenderar att få högre priser.

Efter de djupa kostnadsneddragningarna och neddragningar av lagerhållning under 2009, har halvledarindustrin blivit tvingad att bygga upp förråd i försörjningskedjan för att ge stöd år den starka efterfrågan av elektronik. Det här har också förstärkt tillväxten för halvledare, långt mer än slut-efterfrågare verkat vilja ha.

När tillväxten under 2010 jämförs med år 2000, är det viktigt att notera att själva naturen av cykeln är fullständigt annorlunda jämfört med den under perioden vid 2000-talet. Den kraftiga tillväxten under 2000 var följden av en kraftig expansion 1999 och drevs på av ohållbara bubblor i efterfrågan. Bubblan sprack 2001 med en kollaps på 28,6 procent. I kontrast kommer 2010-års tillväxt representera en återhämtning, från en kollaps, som föregicks av åren innan 2009, och är prognostiserad till att fortsätta till 2011 (återhämtningen alltså).

– Det vanligaste ordet som hörts under den senaste månaden angående ekonomin och halvledarindustrin är ”dubble-dipp” (dubbel nedgång). Och Rädsla för att marknadens senaste succéer är för bra för att vara sanna och att en snar korrigering är på gång, observerar Ford. Men, iSuppli håller inte med om att det kommer en så kallad ”dubbel-dipp”.

Istället förutspår iSuppli en återgång till ett vanligt tillväxtmönster under andra halvan av 2010 och 2011 som kommer att resultera i inkomsttillväxt för halvledare på 7 procent nästa år, säger Ford.

Den sekventiella inkomsten från halvledare ökade med 8,2 procent under det andra kvartalet och förväntas representera tillväxttoppen för i år. Tillväxten kommer att minska till 6,7 procent under det tredje kvartalet och till bara 0,4 procent under det fjärde kvartalet.

Isuppli förutspår att industrin kommer att få uppleva sju, på var andra kommande kvartal, av tillväxt innan en nedgång kan komma.

Sett till enskilda tillväxtområden kommer minnen att vara ett av de starkaste tillväxtsegmenten. Inkomsterna från DRAM förutspås öka med mer än 86 procent medan NAND-flashminnen kommer att öka med motsvarande över 33 procent Det kommer att innebära en generell ökning av inkomster för minnenkretsar med 56 procent under året.

Alla större halvledarkategorier  – d.v.s mikrokomponenter, logikkretsar, analoga, diskreta, optiska och sensorer – är förväntade att öka med mer än 25 procent under 2010.

Andra stora tillväxtmotorer under 2010 kommer att vara LEDs, ”Programmable Logic Devices” (PLDs), så kallade “general-purpose” analoga ICs och diskreta komponenter. Dessa marknadssegment är prognostiserade att växa med mellan 36 och 49 procent under 2010. NOR-flashminnen är det enda större marknadssegmentet av halvledare som inte förutspås nå tvåsiffrig tillväxt under 2010, enligt iSuppli.

Comments are closed.