Försvarsministern invigde radioamatörmöte i Vaxholm

Täby sändaramatörer arrangerade en radiodag på Vaxholms fästning, den 23 augusti. Försvarsminister Karin Enström invigde radiodagen och avtäckte en minnestavla med anledning att Sveriges första kustradiostation, Vaxholm Radio, togs i bruk för 100 år sedan.

Det blev ett välbesökt möte där radioamatörer, presumtiva radioamatörer, marinofficerare och regeringens försvarsminister deltog.

Drygt 80 personer bevittnade när Karin Enström drog av minnestavlans täckelse.

Efter det vidtog ett ambitiöst seminarieprogram som inleddes av Carl-Henrik Walde, SM5BF, och Arne Ahlström som gav den historiska bakgrunden.

För den som vill veta mer än sammanfattningen i det följande rekommenderas boken ”Vaxholm radio/SAF etablerad 1914, sammanställd av Arne Ahlström, med förord och korrektur av Carl-Henrik Walde. Skriften är utgiven av Täby Sändaramatörer. Gå gärna in på deras hemsida www.sk0mt.net !

Gnisttelegraf
Kungliga Telegrafstyrelsen öppnade SAF, kuststationen Vaxholms radio, i december 1914. Den var utrustad med gnistsändare, liksom de övriga sex kuststationer som var i drift.
Arne Ahlström berättar att Sveriges första försök att skaffa en gnisttelegrafistation misslyckades. En förfrågan gick till Marconis företag The Wireless Telegraph and Signal Co ltd om att låna utrustning för försök. Svaret ”the system is in itself a complete success, and it is both a waste of time and money to continue with small experiments such as you suggest…” ansågs dock så ohövligt att man vände sig åt annat håll. Orsaken var troligen att Marconi ännu inte hade patentskydd i Sverige.
Till den första svenska radiosändningen var det i stället utrustning från Siemens & Halske samt AEG som installerades och radiosamband mellan två båtar på upp till 30 km kunde genomföras.
Pansarskeppet Oden var ett av de första skepp som försågs med gnistsändare.
Den första radiostationen på land, år 1902, var Kungsholms fort i Karskrona.
1919 installerades den första rörbestyckade sändaren hos Vaxholm radio. Sändaren hade 1 KW uteffekt och var modulerad. Häpna lyssnare kunde höra tal och musik i ett test som innebar Sveriges första rundradiosändning.

Flytt till Stavsnäs
Televerket lämnade sin verksamhet i Vaxholm 1938 för att flytta den till Stavsnäs. I stället var det marinen tog över Vaxholms radio för militär användning. Efter tre år flyttade de radioutrustningen till ett bergrum på Rindö, på andra sidan sundet mot Vaxholms fästning.

Stockholm radio
1960 lades den militära anläggningen Vaxholm radio ner. Samma år bytte Stavsnäs radio namn till Stockholmradio.
Arild Winge och Karl-Arne Markström, SM0AOM, berättade under radiodagen litet om sina erfarenheter vid arbetet hos Stockholmradio.
Arild Wnge, den siste radiokommissarien på Stockholm Radio/SDJ, beskrev den dramatiska förändring som verksamheten genomgått.
– I princip alla båtar kommunicerade via kustradion. All trafik passerade oss.
Men så kom radiotelexsystem Maritex 1972 och mobiltelefoner enligt NMT-standarden 1981 och GSM-standarden 1992 vilket gjorde att behovet av kustradiostationerna minskade.
Stockholmradio lanserade tjänsten ”sjöassistans”.
Idag är 180 000 fritidsbåtar anslutna till kustradionätet för sjöassistans.

Teknik och trafik
Karl-Arne Markström, numera seniorkonsult på ÅF, gav en bild av utvecklingen hos Stockholmradio beträffande teknik och trafik.

De mycket stora förändringarna på tekniksidan kom i grunden att förändra verksamheten.
– Vi gjorde tyvärr prognoser som inte var förankrade i verkligheten. GMDSS kom att ändra hela spelplanen!
Det radiomaritima systemet GMDSS, som är en internationell standard, innefattar bland annat automatiserade alarmsystem.
Karl-Arne Markström talar om den stora oreda som följde när GMDSS dök upp. Systemet omfattar satellitkommunikation, DCS (Digital Selective Calling), Navtex och EPIRB. Det var ett dyrt system, särskilt DCS, och det gav som konsekvens rationaliseringar i land och ombord.
Flera kuststationer lades ned, bevakningen av 500 kHz nödfrekvens kunde uteslutas p g a DCS-funktionen i GMDSS.
Den tidigare trafiken av telegram upphörde och nu gällde det att försöka få in annan trafik i nätet.
Lösningen blev att låta andra intressenter använda GMDSS-systemet. Till det anslöt sig bl a lotsar och kustbevakning.
Karl-Arne Markström sammanfattade utvecklingen som:
– Traditionell kustradio håller på att försvinna!
Numera drivs de flesta kustradionät av sjöfartsmyndigheter och hamnar.
– På sikt kommer vi att få se helt integrerade nät och system för både navigation, kommunikation och alarm.

Kalla krigets spioner
Ett spännande inslag i radiodagens seminarieprogram stod Christer Olsén, SM0AOM för.

Han gav några glimtar om agentradion under kalla kriget, d v s så mycket han tilläts berätta med hänsyn till rådande sekretess.
Men det blev spännande nog!
Redan under första världskriget placerade stater agenter i andra länder. Agentverksamheten tog fart under mellankrigstiden och man sände radiomeddelande, till en början i klartext. Snart insåg man att kryptering skulle bli nödvändig.
På 50-talet kom snabbsändare att börja användas.
Ett annat utvecklingssteg var användningen av blankettchiffer.
Agenten lyssnade på kortvågssändare där en röst läste upp femställiga siffergrupper. Sändningen till en specifik agent kunde inledas med något som var känt, t ex klocktoner eller en känd melodi. Exempelvis använde den polska krigsmakten vid ett tillfälle en polska av Hugo Alvén (agenthumor?).
Därefter lästes första siffergruppen upp. Denna talade om vilken blankett som skulle användas. Blanketten kastades bort efter användning och det var i princip omöjligt att ”knäcka” koden om man inte hade tillgång till blanketten med siffergrupper.
Från den mottagna siffergruppen subtraherades blankettens siffror och man tillämpade ofta s k falsk subtraktion.

Viktig signalspaning
Frilansjournalisten Jörgen Städje, SM0FIX, informerade om signalspaning i Sverige och andra länder och hade besökt såväl FRA-muséet på Lovön i Stockholm som Bletchley park i England.

Mot bakgrunden av protester mot FRAs verksamhet i Sverige var det intressant att följa Jörgen Städjes berättelse om hur viktig en sådan verksamhet kan vara för att försvara ett lands existens.
Exemplet han visade handlar om Estland år 2007 skulle ha utsattes för en cyberattack mot landets banker, t ex i deras nät för betalkort. Attacken stoppades dock tack vare insatser av signalspaning.
Man tror att ryssarna skulle sätta in denna cyberattack samtidigt som Estland flyttade bort det ”monumentet över Tallinns befriare” som Sovjet uppförde 1947. Syftet var att uppvigla den ryska befolkningen i Esland att skapa en revolution vilket skulle underlättas om landets bankväsende brakade samman.
Den här gången stoppades attacken tack vare att man stängde av alla internetförbindelser mot omvärlden, utom en hårt filtrerad förbindelse mot Helsingfors.
– Ett år senare användes ett liknande upplägg i Georgien. Den gången lyckades ryssarna säger Jörgen Städje. Exemplet visar att det är nödvändigt att vi har en fungerande signalspaning.
Jörgen Städje har skrivit en intressant artikel om cyberattacken på Estland. Se http://www.techworld.idg.se/2.2524/1.440124/estland-under-attack

Radio Nord
Den av Täby sändaramatörer synnerligen välorganiserade radiodagen på Vaxholms fästning rymde mycket mer än vad som här refereras.
Nämnas bör dock en radionostalgisk händelser, nämligen Radio Nord vars bandinspelningar i original återutsändes.

Radio Nords sändningar gick ut över detta slutsteg.
I Vaxholms museum satte man också upp denna radiostation:

Försvarets station RA200, sändare av fabrikat Johnson samt den legendariska mottagaren 75-A4 från Collins Radio.

 

Comments are closed.