Forskningssatsning om cyberhot och samhällsskydd

Allt fler samhällsfunktioner kopplas upp mot Internet vilket bidrar till att samhället blir mer sårbart för cyberattacker. Luleå tekniska universitet etablerar nu en ny centrumbildning med syfte att intensifiera forskningen kring hur vi kan motverka cyberhot och trygga våra samhällskritiska funktioner.

 

– I dag finns det många kritiska infrastrukturer som behöver skyddas i samhället, säger Dan Harnesk, biträdande professor i informationssystem vid Luleå tekniska universitet. Vi behöver utveckla vår kunskap och förmåga att identifiera hoten och sårbarheten i samhället för att kunna hantera avancerade attacker.
Luleå tekniska universitets nya centrumbildning, Säkerhet i samhälle och kritiska infrastrukturer, har som syfte att motverka samhällshot och att trygga samhällskritiska funktioner. Det ska ske genom att forskare tillsammans med till exempel företag och myndigheter identifierar problemen och hittar lösningar och rutiner för att hantera dem. Med samhällshot menas i första hand hot i form av medvetna aktioner vars syfte är att påverka samhället negativt, till exempel en cyberattack som leder till att energiförsörjningen slås ut. Genom att forskare i samarbete med det omgivande samhället tar fram olika elektroniklösningar, applikationer och tjänster och metoder för risk- och sårbarhetsanalyser, samt genom att utveckla ledning och styrning av säkerhetsarbete, ska olika kritiska funktioner i samhället bättre kunna tryggas för medborgarna.
– Eftersom tekniska infrastrukturer tenderar att bli allt mer komplexa med sammankopplade enheter och utrustning, blir riskanalyser allt viktigare. Det är även viktigt att bedriva systematiskt säkerhetsarbete ur ett verksamhetsperspektiv. Centrumbildningen fungerar som support såväl tekniskt som organisatoriskt.
Det som gör centrumbildningen unik i sitt slag är just att den kombinerar forskning kring teknisk säkerhetsteknik med informationssäkerhet. De tekniker för ökad säkerhet som utvecklas ska dessutom kunna tillämpas inom flera skilda områden, som till exempel både mot organiserad brottslighet och inom energisektorn och offentlig sektor
– Vanligen tittar forskningen antingen på tekniken eller på processerna bakom, säger Christer Åhlund, professor i distribuerade datorsystem. Vi försöker ta ett helhetsgrepp vilket gör att vi kan identifiera forskningsfrågor och möjliggöra innovationer i gränsytan mellan dessa två inriktningar.
Christer Åhlund är även vetenskapligledare för Luleå tekniska universitets starka forsknings- och innovationsområde, Möjliggörande IKT, som har bidragit till skapandet av centrumbildningen både finansiellt och vetenskapligt.
– Säkerhetsaspekterna är mycket viktiga vid applicering och tillämpning av informations- och kommunikationsteknik. Varje forskningsämne som ägnar sig åt datateknisk forskning behöver ta hänsyn till frågeställningar kring säkerhet. Genom samverkan mellan forskningsämnen som adresserar säkerhetsaspekten i sin forskning, kan vi skapa en konkurrenskraftig kompetens inom säkerhetsområdet vid Luleå tekniska universitet.

Comments are closed.