Förfalskade komponenter fortsätter öka

Incidenterna med falska elektronikkomponenter fortsätter öka och för att möta det kommer det amerikanska försvarsdepartementet uppdatera sina inköpsregler, skriver analysföretaget IMS.

Incidentrapporter om förfalskningar från början av året fram till slutet av augusti var i genomsnitt 107,3 stycken per månad, en liten ökning från motsvarande 107,1 under 2011. Som framgår av figuren nedan på en sekventiell 12-månadersbasis rapporterades det totalt 1336 verifierade separata förfalskningsincidenter i transaktioner som omfattade minst 834 079 köpta komponenter. Dessa siffror anses vara i minsta laget eftersom de inköpta delarna speglar endast en delmängd av alla rapporterade incidenter.

Falska komponenter är en eskalerande utmaning för den globala leveranskedjan där en enda händelse utgör en utbredd risk för produktens kostnad och kvalitet, människors säkerhet och nationell säkerhet.

Dessa nya rapportsiffror om förfalskningar kommer vid en tidpunkt då det amerikanska försvarsdepartementet (DoD) planerar att uppdatera sitt Defence Federal Acquisition Regulation (DFAR) tillägg till Federal Acquisition Regulation (FAR) den 3 oktober 2012. Dessa uppdateringar är en del av de åtgärder som är avsedda för att reglera upptäckt och undvikande av förfalskade elektroniska delar som en del av National Defense Authorization Act (NDAA) 2012.

– Förfalskade delar utgör ett allvarligt och växande hot mot leveranskedjan av elektronik i allmänhet och till flyg- och försvarsindustrin i synnerhet. Varje månad rapporteras mer än hundra förfalskningshändelser som består av tusentals misstänkta delar. Det är därför strålkastarljuset nu riktas på stramare riktlinjer och rutiner som syftar till att upptäcka och undvika förfalskningar. Den goda nyheten från all denna uppmärksamhet är att allt fler deltagare i försörjningskedjan och dess företag ansluter sig till trovärdiga anti-förfalskningsorganisationer såsom ERAI – en exklusiv partner till IHS och en organisation som bevakar, granskar, och rapporterar om förfalskade elektroniska komponenter – och skriver ett större antal rapporter som sedan fungerar som förebyggande varningar till andra i leveranskedjan avseende verkliga förfalskningar som finns i omlopp. säger Rory King, director, supply chain product marketing vid IHS.

Bland alla rapporterande förfalskningar i IHS siffror, inkluderas källor från ”the Government-Industry Data Exchange Program” (GIDEP) och ERAI. Liksom under 2011 representerar ERAI den betydande majoriteten av upprättade rapporter – 88 procent hittills under 2012.

Som IHS nyligen noterat har fall av förfalskade komponenter fyrdubblats sedan 2009. Falska delar är ofta billiga substitut eller kasserade komponenter som inte uppfyller kvalitetskraven, vilket leder till potentiella fel. Varje incident inkludera tusentals inköpta delar. I genomsnitt har mer än 1,4 miljoner köpta komponenter varit föremål för att misstänkas vara förfalskade och ingå i högrisktransaktioner under varje år under det senaste decenniet.

Bland andra krav kommer NDAA avsnitt 818 att avsevärt förbättra systemen för upptäckt och undvikande av förfalskade elektroniska delar på alla nivåer i leveranskedjan, och samtidigt vältra över bördan av kostnaderna för omarbetning eller korrigerande åtgärder till försvarets kontraktsägare. De stavar särskilt ut nya krav för att analysera, bedöma och agera på dessa rapporter av förfalskade elektroniska delar, och misstänkta förfalskade elektroniska delar.

Ett tydligt exempel på behovet av metoder för att upptäcka förfalskningar och som  undviker alla tillbudsrapporter om förfalskningar rapporterades först i november 2006 då en kritisk komponent rapporterades till ERAI som offer för förfalskare. Användningen av destruktiva och icke-destruktiva metoder fann att dessa komponenter var mycket annorlunda, hade bevis på ommärkning, och var eventuellt reparerade. Information om brickstorlek och datum, samt uppgifter direkt från tillverkaren pekade på att delarna var förfalskade.

Denna komponent rapporterades senare igen ERAI i november 2008 och mars 2012. Senare i mars 2012, och sex år sedan den första av tre händelserna rapporterades till ERAI var den återigen rapporterad till GIDEP. Att denna enda komponent var föremål för fyra separata rapporter illustrerar komplexiteten i att upptäcka falska delar som ihärdigt cirkuleras och recirkuleras genom hela leveranskedjan.

Detta scenario talar också för den kritiska betydelsen av ökad användning av tillbudsrapporter om förfalskningar. Många företag har specifika screeningsprocesser för komponenter som matchar till fall av förfalskningar som rapporteras till marknaden,  som inkluderar  mer noggranna tester av komponenterna för att undvika användningen av dessa delar helt och hållet. Samtidigt har nya NDAA-regler särskilt stavat ut nya krav för att analysera, bedöma och agera utifrån rapporter om förfalskade elektroniska delar och misstänkta förfalskade elektroniska delar.

– Industrins förmåga att dra nytta av incidentsrapporter om förfalskningar är en stor riskminimering och möjlighet att undvika kostnader för alla företag och samtidigt spela en viktig roll i att upptäcka förfalskningar och undvika att inte uppfylla nya NDAA-regler. Till exempel var en kritisk komponent meddelades till ERAI:s medlemmar 2006 innan den åter rapporterades två gånger till, till organisationen och först sex år senare till GIDEP. Det är lätt att se hur tidig medvetenhet om alla incidenter om förfalskningar involverar aktiviteter och avvecklade komponenter som ständigt omcirkuleras genom hela leveranskedjan är en kritisk del av en proaktiv riskbedömning, säger Rory King

Som tidigare rapporterats tidigare av IHS kan kostnaden för att lösa en enda sådan falsk incident vara massiv. Vittnesmål som gavs i en utfrågning i november 2011 i senatens försvarsutskott avslöjade hur det amerikanska Missile Defense Agency lärt sig att datorer för Terminal High Altitude Area Defense (THAAD)-missiler innehöll misstänkta förfalskade produkter som kan ha lett till ett helt systemfel. Kostnaden för att fixa det var nästan 2,7 miljoner dollar.

Alla sa att utfrågningen avslöjade komplexiteten i takten med den pågående och alltmer sofistikerade förfalskningen, något som ibland ger tillgång till incidentrapporter om förfalskningar som kan hjälpa till att hålla jämna steg med dem

För att hjälpa till att bekämpa problemet med förfalskningar undertecknade president Obama i december 2011, räkenskapsåret 2012 US National Defense Authorization Act (NDAA), som lägger till regler för upptäckt och undvikande av förfalskningar. Den pågående 3 oktober 2012 uppdateringen av DFAR.tillägget kommer att genomföra delar av avsnitt 818 i NDAA som måste lägga till definitioner som är specifika för förfalskade delar, definiera entreprenörernas ansvar och klargöra statens roll.

I mars 2012 utfärdade statssekreteraren för försvar för förvärv, teknologi och logistik Frank Kendall ett memorandum benämnt "Övergripande DoD förebyggande förfalskningsvägledning” I detta PM lade departementet ut en definition av förfalskade material och även betonade vikten att vidta omedelbara åtgärder för att tillämpa befintlig politik och förfaranden innan etableringen av en ny DoD-policy och förfarande, i väntan på kommande ändringar i Defense Federal Acquisition Regulation Supplement (DFARS), enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.