Företagens utgifter för data- och telekomutrustning oförändrad

De svenska företagen köpte data- och telekommunikationsutrustning för 24 miljarder kronor förra året. Av detta står de stora företagen för nära två tredjedelar, enligt statistik från SCB, enheten för investeringar, FoU och IT.

Tillverkningsindustrin är den bransch som har högst utgifter med 5,3 miljarder kronor. Även företagen inom handeln har stora utgifter med 3,8 miljarder. Nivån på de totala utgifterna för köp av data- och telekommunikationsutrustning under 2008 är densamma som året innan. Endast två branscher har ökat sina utgifter, nämligen: Försörjning av el, gas, värme och kyla och Vattenförsörjning samt transport och magasinering enligt ett pressmeddelande från Statistiska centralbyrån, SCB.

Av de totala utgifterna, för samtliga företag, utgör 70 procent utgifter för datautrustning och 30 procent utgifter för telekommunikationsutrustning. Alla branscher har större utgifter för datautrustning än telekommunikationsutrustning förutom företagen inom telekommunikation där andelen utgifter för datautrusning uppgår till 11 procent.

De kostnadsbokförda utgifterna uppgår till 56 procent, investeringar 40 procent och finansiell leasing 4 procent totalt sett. Den bransch med högst andel kostnadsbokförda utgifter är telekommunikation med 65 procent. Minst andel kostnadsbokförda utgifter har företag inom tranport och magasinering med 27 procent.

Företagens totala kostnader för operationell leasing minskar och uppgår till 7,2 miljarder kronor. Av dessa utgör 5 miljarder leasing av datautrustning och 2,2 miljarder leasing av telekommunikationsutrustning. Jämfört med 2007 har leasingen totalt sett minskat både i de mindre företagen och i de mellanstora företagen medan nivån i de största företagen är oförändrad.

Utgifterna för köp av programvara uppgår till 18,9 miljarder kronor. Ungefär två tredjedelar av detta avser kostnadsbokförda utgifter. Den bransch som skiljer sig mest från detta är telekommunikation där andelen för kostnadsbokförd programvara uppgår till endast 18 procent. De totala utgifterna för programvara uppgick 2007 till 21,7 miljarder. Denna minskning är dock inte statistiskt säkerhetsställd, enligt SCB.

Comments are closed.