Annons

Förenklade regler för sol-el

Regeringens energipolitik om förnybar energiproduktion har diskuterats flitigt på senare tid, bland annat vad gäller elproduktion med solceller. Nu har regeringen överlämnat en lagrådsremiss med förslag om bland annat regelförändringar när det gäller undantag från skatteplikt avseende förnybar och övrig elproduktion till Lagrådet.

Nuvarande regler för skattebefrielse av elproduktion från solceller är komplicerade och svåra att tolka. Dagens regelverk innebär bland annat att den som producerar el för eget bruk kan vara undantagen från skatteplikt, men så fort producenten säljer minsta överskottsproduktion till elnätet så kan hela produktionen – även egenanvändningen – bli skattepliktig. Motsvarande gäller även om producenten säljer inköpt el, skriver Regeringskansliet i ett pressmeddelande.

Förslaget ska göra det möjligt att producera skattebefriad el i solcells-anläggningar upp till 255 kW effekt samtidigt som undantaget från skatteplikt görs tillgängligt även för dem som säljer den egna överskottsproduktionen eller som säljer inköpt el. Förändringen ska innebära en utvidgad skattebefrielse jämfört med nuvarande regler för de producenter som redan idag säljer överskottselen och på grund av försäljningen förlorar skattebefrielsen även för den el som man själv konsumerar.

Regeringskansliet skriver också i sitt pressmeddelande att regeringen tycker det är angeläget att, vid sidan av stöd i form av bland annat elcertifikatssystem och skattereduktion vid mikroproduktion av el, undersöka möjligheterna att skattemässigt gynna solcellsel. Det gäller sådan solcellsel som produceras och förbrukas bakom en och samma anslutningspunkt eller på en och samma fastighet, och där elen är skattepliktig med anledning av att den produceras i en anläggning som ensam eller tillsammans med andra anläggningar överstiger de föreslagna effektgränserna.

Comments are closed.