FMV bryter mot LOU enligt Länsrätt

Länsrätten i Stockholm har i dag beslutat att Försvarets materielverks (FMV) upphandling av Armoured Wheeled Vehicle System ska göras om.

Länsrätten har funnit att upphandlingen i vissa delar har genomförts i strid med lagen om offentlig upphandling (LOU). Detta har medfört att BAE Systems Hägglunds AB (Hägglunds) har kommit eller kunnat komma att lida skada.

En representant för just BAE systems Hägglunds AB sa för ett par år sedan att runt halva utvecklingskostnaden för ett av deras fordon stod elektroniken för.

Länsrätten har funnit att FMV i stort genomfört upphandlingen korrekt men att vissa delmoment i upphandlingen, enligt länsrättens mening, strider mot lagstiftningen. Dessa delmoment är att FMV:

– Har använt sig av en orimligt kort anbudstid.
– Har gjort en otillåten väsentlig förändring av förfrågningsunderlaget.
– Har på vissa punkter utformat ett oklart förfrågningsunderlag.
– Har lämnat oklara upplysningar till anbudsgivarna.

Genom nämnda förfarande har FMV:s upphandling enligt länsrätten bedömning kommit att strida mot LOU:s principer om transparens och likabehandling.

– Då man genomför en upphandling enligt LOU måste man följa vissa grundläggande principer. Två av dessa är principerna om transparens och likabehandling, säger Allan Johansson, rådman vid Länsrätten i Stockholms län.

Principen om transparens innebär att upphandlingsprocessen ska kännetecknas av förutsebarhet och öppenhet. För att anbudsgivarna ska ges samma förutsättningar för anbudsgivning måste förfrågningsunderlaget vara klart och tydligt samt innehålla samtliga krav på det som ska upphandlas. Förfrågningsunderlaget är det samlade underlag som den upphandlande myndigheten skickar ut till potentiella leverantörer där myndigheten beskriver vad som ska upphandlas och vilka krav som ställs. Principen om likabehandling innebär att alla anbudsgivare ska behandlas lika.

 – Länsrätten har funnit att FMV:s upphandling i vissa delar strider mot LOU. Det räcker dock inte med att det har förekommit fel i upphandlingen. Felen måste också ha medfört att det bolag som ansöker om överprövning kommit eller kunnat komma att lida skada. Länsrätten har i det aktuella fallet funnit att de fel som har förekommit i upphandlingen har medfört att Hägglunds kommit eller kunnat komma att lida skada.

Comments are closed.