Exportvolymerna vänder uppåt

Elektrovaror inklusive IT och telekom ökade sin volymexport med 11 procent under det första kvartalet i år jämfört med samma kvartal i fjol, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Värdeutvecklingen stannade dock på blygsamma 1,3 procent.

Den samlade varuexporten från Sverige under det första kvartalet ökade med 7,6 procent i volym (värde i fasta priser), jämfört med första kvartalet 2009. Samtidigt ökade varuimporten med 8,2 procent i volym. Det är första gången sedan tredje kvartalet 2008 som volymerna i utrikeshandeln ökar, jämfört med motsvarande kvartal föregående år, konstaterar SCB.

I löpande priser steg den totala, svenska exporten med 4,8 procent och importen med 8,2 procent under det första kvartalet 2010, jämfört med första kvartalet 2009. Antalet vardagar under första kvartalet var lika många som motsvarande period föregående år.

Trots uppgången ligger de totala svenska exportvolymerna sett under det första kvartalet 2010 ändå kring 10 och 15 procent under nivåerna för första kvartalen år 2007 respektive år 2008.

Inom sektorn Verkstadsvaror noteras en volymökning av exporten med drygt 6 procent men en värdeökning för perioden med blygsamma 0,4 procent. Vägfordon och Elektrovaror inklusive IT och telekom är två undergrupper (Varugrupper) under den den här sektorn.

Varugruppen Vägfordon ökade med hela 17 procent under kvartal 1 i år efter uppgångar för personbilar och bildelar/tillbehör. Värdeutvecklingen för samma period var 9,2 procent.

För varugruppen Elektrovaror inklusive IT och telekom ser volymförändringarna av exporten ut som följer (förändringen i procent, jämfört med motsvarande period föregående år);

  • Helåret 2009: -9,0 procent
  • 3:je kvartalet 2009: -16,6 procent
  • 4:de kvartalet 2009: -0,8 procent
  • 1:a kvartalet 2010: 11,3 procent

Värdeutvecklingen för första kvartalet 2010, jämfört med samma period i fjol, var däremot endast 1,3 procent. Det ger en kraftig indikation på att prisfallen inom varugruppen Elektrovaror, IT och telekom fortsätter.

Statistiken baseras på månatliga uppgifter från utvalda företag om deras export export som sammanställs av SCB till exportprisindex. Dessa uppgifter ligger sedan till grund för statistiken ovan.

Enligt de definitioner SCB använder är Volymutveckling värdeförändringen rensad från prisförändringar. Värdeutveckling avser värdeförändring mätt i löpande priser (prisförändringarna slår igenom på värdet).

Comments are closed.