Energifrågorna påverkar företagens konkurrenskraft

Forskning visar att företag runt om i världen är fortsatt oroade över effekterna kring energisäkerhet och högre energipriser, något som kan trigga en rad olika miljömässiga, sociala och ekonomiska efterverkningar. Enligt ABB Electrifications undersökning Energy Insights1 med 2 300 chefer från små och stora företag inom en rad sektorer anser 92 procent av de tillfrågade att den fortsatta energiinstabiliteten hotar deras lönsamhet och konkurrenskraft.

Stigande energikostnader och osäkerhet tvingar företagsledare att ompröva hur de arbetar och var de investerar i sin verksamhet för att kunna växa och förbli konkurrenskraftiga. De största konsekvenserna för företagen på grund av ökande energikostnader det senaste året innefattar lägre vinstmarginaler (34 procent) och nedskärningar av utgifter inom vissa områden (34 procent), vilket leder till att investeringar i forskning och utveckling och andra initiativ för företagstillväxt inte längre genomförs. Över en tredjedel (38 procent) har eller planerar att minska sina teknikinvesteringar, medan 33 procent förväntar sig att behöva minska utgifterna för infrastruktur och 31 procent förutser en minskning av utgifterna inom marknadsföring.

Företagen uppger att de har minskat investeringar i sin personalstyrka det senaste året på grund av ökade energikostnader och behovet att vidta riskreducerande åtgärder. Detta förväntas fortsätta under de kommande tre till fem åren om energiutmaningarna håller i sig. Tre av fem av de viktigaste områdena som lyftes fram ifråga om budgetminskningar hänger samman med arbetskraften: 42 procent lägger mindre på rekrytering; 38 procent ska minska sina utgifter för löner, övertid och bonusar medan 37 procent minskar sina investeringar i utbildning och utveckling av personalen.

Respondenterna nämner en oro över att energipriser och osäkerheten kan försena framstegen i klimatomställningen, där målet att minska koldioxidutsläppen i nuläget betraktas som mindre viktigt än att minska energikostnaderna. Över hälften (58 procent) av företagsledarna i undersökningen säger att energikostnaderna kan leda till att hållbarhetsmålen och målet att minska koldioxidutsläppen försenas med allt från ett till fem år. Att minska energikostnaderna har högsta prioritet för 61 procent av företagen men endast 40 procent har i nuläget minskning av koldioxidutsläppen som en övergripande affärsprioritering.

83 procent av företagsledarna uttrycker en oro över säkerheten för företagets energiförsörjning och många vidtar åtgärder för att hantera problemet. Över en tredjedel (36 procent) oroar sig för ytterligare ökningar i energikostnaderna, 31 procent oroar sig för större eller mindre strömavbrott och en fjärdedel oroar sig för en potentiell energiransonering. På grund av detta har 34 procent redan ökat sina investeringar med särskilt fokus på att förbättra sin energieffektivitet och 40 procent vill installera förnybar energiproduktion på anläggningen för att bli mindre beroende av elnätet.

Rent generellt vill företagen vidta proaktiva åtgärder för att få bukt med utmaningarna på energiområdet men en tredjedel blir avskräckta av den upplevda kostnaden för att implementera energieffektiviseringsåtgärder och nästan hälften (49 procent) känner att de inte har kunskapen eller resurserna för att gå vidare.

Mycket av tekniken som kan hjälpa företagen – stora som små – att optimera sin energihantering och minska kostnaderna är redan tillgänglig till en rimlig kostnad. Exempel: På ett telekom­huvudkontor i Hanoi har till exempel en smart byggteknik lett till minskade energikostnader med 20 procent, och på en ABB-fabrik i Italien har en eftermontering av hårdvara och användning av energihanteringslösningar lett till energibesparingar på 30 procent.

Comments are closed.