Elolyckor anmäls oftare

Varje år följer Elsäkerhetsverket upp elolyckor genom en elolycksfallsrapport. Syftet är att tydliggöra utvecklingen gällande elolycksfall över tid och åskådliggöra vissa förhållanden. Myndigheten har nu kommit med en ny rapport.

Rapporten bygger på elolyckor och tillbud som kommer till Elsäkerhetsverkets kännedom. Från Arbetsmiljöverket vidarebefordras sedan 2006 automatiskt de elolyckor inom arbetslivet som rapporteras till dem. Det har ökat inflödet av händelser till Elsäkerhetsverket. Även om myndighetens uppgift huvudsakligen är förebyggande, har Elsäkerhetsverket en väsentlig uppgift i att följa upp och samla information om de elolyckor som sker.

– Elsäkerhetsverkets förhoppning är att sammanställningen ska vara viktig och intressant för olika aktörer och att den kan medverka till ett gott elsäkerhetsarbete, säger generaldirektör Elisabet Falemo.

Några intressanta trender som Elsäkerhetsverket rapporterar om är:

Flest anmälda elolyckor inom industrin
Rapporten visar att de flesta elolyckorna för elyrkesmän sker inom verksamhetsområdet industri och gruvor. Elsäkerhetsverkets sammanställning visar att verksamhetsområdet svarat för nästan en tredjedel av samtliga elolyckor som medfört sjukdagar under perioden 2000 till 2011.

Elolyckor anmäls oftare
Elyrkesmännen har blivit bättre på att anmäla elolyckor. Från år 2000 till år 2011 har antalet anmälningar dubblerats. Elyrkesmännens olyckor uppkommer i fyra av fem fall i samband med ett felbeteende vid arbete. Strömgenomgångsolyckor är den vanligaste typen av olycka. Ett tekniskt fel är den vanligaste orsaken till olyckor som drabbar lekmän i arbetet. Oftast återfinns felet hos en anslutningskabel eller ett bruksföremål.

Elolyckor med dödlig utgång minskar
Totalt inträffade tre elolyckor med dödlig utgång under 2011. De senaste trettio åren har elolyckor med dödlig utgång mer än halverats.

Liten kännedom om elolyckor och privatpersoner.
Mörkertalet för de elolyckor som drabbar lekmän på fritiden är mycket stort. För denna grupp finns det ingen skyldighet att anmäla elolyckor och därför kommer få av dessa till Elsäkerhetsverkets kännedom. Via den mediebevakning som verket gör får myndigheten kännedom om vissa av dessa elolyckor, i första hand de som är av den mer allvarliga typen. Via ett webbformulär, som finns tillgängligt på Elsäkerhetsverkets webbplats kan alla anmäla en elolycka eller ett tillbud.

Den fullständiga rapporten finns på www.elsakerhetsverket.se/sv/Publikationer/Publikationsshop/ under Rapporter.

Comments are closed.