Dyster rapport från Transmode

Det svaga andra kvartalet i kombination med fortsatt låga intäkter från Transmodes största kunder i EMEA under det tredje kvartalet har resulterat i ett svagt resultat. Intäkterna under kvartalet minskade med 29,0 procent till 193,0 MSEK. Nedgången påverkade rörelsemarginalen som blev 4,2 procent exklusive omstruktureringskostnader på 6,4 MSEK.

Beträffande kunderna i EMEA säger Karl Thedéen, vd för Transmode:
– Min bedömning, efter tät dialog med dessa kunder, är att vi inte tappat marknadsandelar hos dem utan att nedgången beror på lägre investeringar i deras metronät. Vi har dock under senare tid sett vissa tecken på ökad investeringsvilja hos dem men jag förväntar mig inga snabba förändringar utan att vi kommer att se en gradvis återhämtning. Intäkterna från övriga kunder i EMEA var stabila under kvartalet. Intäkterna i Americas ökade i detta kvartal och jag ser fortsatt positivt på utvecklingen i den regionen.
Under juli-september uppgick intäkterna till 193,0 MSEK (272,0), vilket motsvarar en minskning med 29,0 procent eller med 34,5 procent justerat för valutakursförändringar. Rörelseresultatet uppgick till 1,6 MSEK (48,5), inklusive omstruktureringskostnader, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 0,9 procent (17,8).
– För att komma tillbaka till god lönsamhet och tillväxt har vi vidtagit ett flertal åtgärder. Det under kvartalet aviserade kostnads- och effektiviseringsprogramet är under genomförande och kommer att minska vår kostnadsbas med cirka 40 MSEK per år. Personalneddragningarna slutfördes i början på oktober, övriga besparingar är under genomförande och programmet kommer huvudsakligen att ge effekt under 2015.
Exklusive omstruktureringskostnader om 6,4 MSEK uppgick rörelseresultatet till 8,0 MSEK och rörelsemarginalen till 4,2 procent.
Bruttomarginalen är dock stark, 52,0 procent, och kassaflödet är positivt, plus 7,7 MSEK.

 

Comments are closed.