Digitala bilder ersätter mikroskopet

Arbetsflödet inom Klinisk patologi i Region Skåne ska revolutioneras och den traditionella diagnostiken i mikroskop ersätts till stor del av digitala bilder, som patologen granskar direkt på datorskärmen.

Ökad patientsäkerhet och kortare svarstider, med ett bättre utnyttjande av resurser i ett LEAN-influerat arbetsflöde är målet. Effektiviseringen ska ske med ett nyupphandlat IT-stöd från Software Point.

Idag finns inom Labmedicin Skåne patologilaboratorier i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö som tillsammans årligen producerar ca 400 000 objektglas med preparerat provmaterial. Objektglasen levereras fysiskt till laboratoriets läkare, patologerna, för granskning i mikroskop. Patologen dikterar svar som skrivs in i labdatasystemet. Vem som har vilket objektglas och hur många objektglas som finns hos respektive patologi är svårt att följa.

Med den nya tekniken ska inskannade bilder av objektsglas från de fyra laboratorierna överföras till en central bildbank och därefter i ett kontinuerligt flöde dirigeras dit granskningskapacitet finns. På så sätt undviks flaskhalsar och samtidigt kan både patologer och övriga medarbetare vid laboratorierna följa provflödet, från det att provet kommer in till laboratoriet till dess svar skickas till beställaren. Dessutom löser den nya tekniken providentiteten på ett patientsäkert sätt och även lagringsbehovet eftersom långtidslagrade bilder enkelt blir tillgängliga för eftergranskning eller annan aktivitet. Bildbanken beräknas bli en av de största i norra Europa, enligt ett pressmeddelande från Region Skåne.

En växande del av Klinisk patologis verksamhet är att ge prognostiskt och behandlingsprediktivt underlag och därmed säkerställa en till varje patient maximalt anpassad behandling. Detta är inte minst viktigt inom området cancersjukdomar där det enorma biologiska kunskapsinhämtandet under de senaste drygt 20 åren nu ger effekt i form av ökad överlevnad vad gäller många cancerformer.

Installation av systemet från Software Point, som ingår i LabVantage-gruppen, startar under hösten och beräknas vara fullt i bruk under våren 2012.

– Detta är fantastisk spännande och jag ser det som en stor utmaning att leda Klinisk patologi in i en helt ny digital värld som möjliggör en ökad kvalitet och patientsäkerhet, med ett mer effektivt utnyttjande av den specialistkunskap som våra patologer besitter, säger Lena Luts, verksamhetschef för Klinisk patologi i Skåne.

Comments are closed.