Dålig kontakt ger sämre forskare

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) projekt ”Agenda för forskning” har undersökt hur karriären har utvecklats för forskare som disputerade för fem år sedan i Sverige. Skillnaderna är stora. Av avgörande betydelse för en positiv utveckling har tillgången till nära kontakter med seniora forskare varit – miljöer som brustit i detta hänseende kan förklara över 50 procents sämre resultat ifråga om citeringar i internationella vetenskapliga tidskrifter.

En unik undersökning från Agenda för forskning gör det möjligt att för första gången studera hur villkoren under forskarutbildningen påverkar karriärmöjligheterna därefter för enskilda forskare.

Studierna visar att de komplexa sammanhang där god forskning uppstår definitivt handlar om mer än enbart generös anslagstilldelning och bra forskningsinfrastruktur. Istället framgår att närhet till etablerade forskares kunskap och kompetens väger tungt:

– Forskare som har doktorerat i en miljö där doktoranden har dålig tillgång till seniora forskare har i genomsnitt hela 50 procent färre citeringar i internationella vetenskapliga tidskrifter än andra forskare, säger Arne Wittlöv, styrgruppsordförande för projektet Agenda för forskning.

Agenda för forsknings studier visar att en knapp tredjedel, eller 28 procent av doktoranderna, bara har haft en eller två disputerade personer i sin närmiljö under utbildningen. Vidare befann sig var tredje disputerad i projektets undersökning i en forskningsmiljö med färre än fem kollegor. Detta kan påverka den utexaminerade forskarens karriärmöjligheter negativt, då hon eller han får sämre möjligheter att skapa ett brett och kunnigt nätverk.

Det svenska högskoleväsendet examinerar fler doktorer, i förhållande till landets storlek, än de flesta andra länder. Och doktorander utför idag en tredjedel, 33 procent, av allt det forsknings- och utvecklingsarbete som bedrivs inom svenska universitet och högskolor idag. Särskilt utpräglat är detta inom de tekniska (45 procent) respektive de naturvetenskapliga vetenskapsområdena (37 procent).

– Det kan vara dags att återigen ställa frågan om huruvida vi idag har för många doktorander i Sverige i relation till mer seniora tjänster och post-docs, säger Arne Wittlöv, styrgruppsordförande för Agenda för forskning.

– Högskolan måste se till att inte anta fler doktorander än att man kan erbjuda goda villkor för lärande och en god forskningsmiljö för samtliga, säger Arne Wittlöv avslutningsvis i ett pressmeddelande.

För att ta del av studien går det att besöka denna länk till IVA.

Comments are closed.