Coronakrisens effekter på småföretag granskas i nytt projekt

I ett nytt, omfattande forskningsprojekt ska forskare vid Mittuniversitetet och NTNU i Trondheim undersöka hur småföretagare i Europa hanterat statliga stödåtgärder och frågor som rör bland annat arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering under Coronakrisen.

− I Sverige är 99 procent av alla företag småföretag och fyra av tio av dessa drabbas ekonomiskt av virusets spridning, säger Stig Vinberg, professor i hälsovetenskap vid Mittuniversitetet. Forskning saknas om hur kriser påverkar ledarskap, arbetsmiljö och hälsa i mindre företag och vi vill bidra med värdefull kunskap inför framtida kriser.

I projektet planeras intervjuer med svenska och norska ledare i småföretag, men också en enkätstudie till 140 småföretag i berörda regioner. Utöver detta ska data från den omfattande europeiska undersökningen ”European Social Survey”, som genomförs vartannat år, bearbetas. Genom att analysera svaren från cirka 4 000 småföretagare i ett 30-tal länder vill forskarna teckna en bild av småföretagens situation före, under och efter Coronakrisen.

− De flesta EU-länder erbjuder ekonomiskt stöd till småföretagare för att mildra effekter av coronaviruset. Och även om forskningen kring de små företagens arbetsmiljö och hälsa har ökat under senare år finns det motstridiga resultat och en hel del kunskapsluckor att fylla.

Det nya forskningsprojektet har tilldelats drygt 3,4 miljoner kronor av AFA Försäkring och kommer att pågå till och med hösten 2023. Forskare inom ämnet rehabiliteringsvetenskap vid Mittuniversitetet samverkar med kollegor vid Norges teknik- och naturvetenskapliga universitet, NTNU, i Trondheim.

− Som bekant skiljer sig strategierna åt mellan Norge och Sverige när det gäller hanteringen av coronaviruset och därför ingår det också i projektet att jämföra konsekvenserna av krisen för företag i Sverige och i Norge. De resultat vi får fram ska visa hur krisen påverkat företagsledarnas möjligheter att driva arbetsmiljöarbete och hälsoinsatser.

Comments are closed.