Brister i hemelektronik avseende EMC

Elsäkerhetsverket har tillsammans med 16 andra marknadskontrollerande länder drivit ett projekt där 159 TV-apparater, Blue-ray och DVD-spelare har kontrollerats när det gäller de tekniska och administrativa kraven enligt EMC-direktivet.

– Projektet visar att många apparater har tekniska och administrativa brister, säger Ulf Johansson vid Elsäkerhetsverket. Det pekar på att det finns behov av upprepade insatser för att följa upp hur marknaden lever upp till satta direktiv.

Hälften av de provade apparaterna uppfyllde inte kraven för emission av störningar och/eller saknade tillräcklig tålighet mot dessa. Av det testade dvd-spelarna saknade 42 procent korrekt dokumentation. Dokumentationsbrister fanns även bland flera av de övriga apparaterna.

– Provresultatet för de apparater som inte uppfyller direktivets krav på emission antyder att tillverkarna kan ha försummat att ta hänsyn till EMC-kraven vid konstruktionen av apparaten eller att de har missat att sätta in filter där sådana behövs, säger Ulf Johansson.

Dokumentationskontroll
Vid en dokumentationskontroll kontrolleras att det finns bruks- och installationsanvisning och att produkten har en EG-försäkran där tillverkaren intygar att produkten överensstämmer med kraven inom EU.

Elsäkerhetsverkets huvuduppgift är tillsyn av elektriska anläggningar och elektrisk materiel, som bland annat utförs genom inspektioner och marknadskontroll. Myndigheten är också ansvarig för handläggning av behörighetsansökningar som elinstallatör

Comments are closed.