Brexit påverkar energimarknaden

Gasanvändningen i Europa ökar och utsläppsrättspriserna sänktes till den lägsta nivån på två år. Det är två av huvudpunkterna i i Swecos augustirapport om energimarknaden. I Tyskland ökade gasanvändningen med 18 % det första halvåret 2016 jämfört med motsvarande period år 2015.08sweco01

Även i Storbritannien rapporteras en liknande utveckling. Att gaskraften blir billigare i förhållande till kolkraften får intressanta konsekvenser för CO2-marknaden. Ett gaskraftverk släpper ut ungefär hälften så mycket CO2 som ett kolkraftverk. Detta innebär att om gaspriset fortsätter falla i förhållande till kolpriset blir det billigare att minska CO2-utsläppen och CO2-priserna sjunker.
Efter Brexit har nu IEA (International Energy Agency) justerat prognosen för utvecklingen på efterfrågan av olja under 2017. De menar att resultatet av Brexit försämrar utsikterna för världsekonomin, vilket i sin tur leder till att efterfrågan på olja minskar. Även utsläppsrättspriserna sänktes ner till den lägsta nivån på två år. Storbritannien som har varit ett av de länder som starkast drivit på för stärkt prissignal från EU ETS förväntas inta en mer passiv roll under de fortsatta EU-förhandlingarna. Tidigare var förväntningarna att Storbritannien under sitt ordförandeskap från juli 2017 skulle ro i land den slutgiltiga överenskommelsen kring fjärde utsläppshandelsperioden. I och med Brexit är det osannolikt att Storbritannien kommer att inneha ordförandeskapet, samtidigt som det skapas osäkerheter kring Storbritanniens delaktighet i EU:s utsläppshandelssystem.
När det gäller el var de svenska prisområdena för första gången på länge markant högre än systempriset. De höga svenska områdespriserna berodde primärt på en trasig kabel i Norge, vilket begränsade den svenska importen av billig norsk el. Denna begränsning har bestått under hela sommaren, och kabeln beräknas vara åter i bruk först 15/10. Fram till dess kan vi räkna med fortsatt markant högre svenska elpriser än systempriset.

Comments are closed.