Avsaknad av konkreta mål hotar Sveriges IT-position

För att Sverige ska kunna behålla sin position inom bredbandsområdet behövs dels en långsiktig målsättning för tillgången till bredband, dels en höjning av miniminivån för tillträde till Internet. Det föreslås av Post- och telestyrelsen, PTS  i rapporten Bredbandskartläggning 2008, som överlämnats till regeringen. PTS skriver att ett antal OECD-länder redan har utarbetat förslag på konkreta mål för hur investeringar i bredband ska bidra till den ekonomiska utvecklingen i termer av jobb och nya företag. Dessutom har flera länder, i samband med den ekonomiska krisen, nu ytterligare höjt ambitionsnivån för samhällets åtaganden. Svenska motsvarigheter till mål saknas, vilket kan påverka vår långsiktiga konkurrenskraft. Och andra länder har betydligt högre målsättningar än Sverige, enligt PTS.
I Finland har regeringen förslag på att alla hushåll år 2010 ska ha tillgång till 1 Mbit/s. Motsvarande förslag i Storbritannien ligger på 2 Mbit/s. Det som finns fastställt i Sverige är en miniminivå som kallas funktionellt tillträde till Internet och som ligger på 20 kbit/s, dvs. 2 procent av den kapacitet som föreslås i Finland. Finland har dessutom formulerat ett mål och en strategi för hur större delen av befolkningen år 2015 ska bo högst 2 km från en knutpunkt som erbjuder 100 Mbit/s.
– Sverige har nått långt inom bredbandsområdet. För att fortsätta hävda oss internationellt är det dock hög tid att formulera de långsiktiga målen för Sverige. Dessutom behöver miniminivån för tillträde till Internet höjas. Att ha ett krav på endast 20 kbit/s när ambitionsnivån i andra länder är så mycket högre är inte hållbart om man vill vara en IT-nation i världsklass, säger Marianne Treschow, generaldirektör för PTS.
PTS utreder nu vad det skulle kosta att förbättra miniminivån för funktionellt tillträde till Internet från 20 kbit/s till 144 kbit/s, för att kunna säkerställa att alla i Sverige kan nyttja samhällsviktiga bastjänster på Internet.

Comments are closed.