Ännu står Göteborg emot konjunkturnedgången

Göteborgsregionen tycks stå emot den vikande konjunkturen. Arbetsmarknaden och lönesumman växer kraftigare än i övriga storstadsregioner och den svaga kronan gynnar personbilsexporten. Det framgår av Business Region Göteborgs senaste konjunkturrapport.

Tillväxten i den svenska ekonomin har mattats av rejält under första halvan av 2019 och ligger klart under snittet på 2,3 procent för 2000-talet. Men det finns tecken på att Göteborgsregionen står emot den vikande konjunkturen.
– Vi ser det på arbetsmarknaden som fortsätter att växa betydligt snabbare än både Stockholm och rikssnittet, vi ser det på lönesummetillväxten som ligger högre än för riket och inte minst ser vi det på bostadsmarknaden, säger Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg.
Varför den vikande konjunkturen inte slår igenom lika kraftigt i Göteborgsregionen är lite svårt att veta menar han och får medhåll av Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg.
– Men industrins sammansättning kan vara en förklaring liksom vår handel med omvärlden där den svaga kronan gynnar exporten, säger Peter Warda. Har man konkurrenskraftiga varor som är kopplade till stora värden har man en fortsatt god försäljning och behov av att hålla många sysselsatta. En annan förklaring kan vara att effekterna kommer senare till Göteborg.
Jobbtillväxten i Göteborgsregionen fortsätter att vara stark. Vid utgången av årets andra kvartal 2019 var jobbtillväxten i regionen 3,6 procent på årsbasis. Ökningen i Göteborgsregionen var klart starkare än i andra storstadsregioner – i Stockholm landade jobbtillväxten på 1,9 procent, i Malmö på 1,1 procent. För Sverige i stort var jobbtillväxten 0,7 procent. Framför allt växer sysselsättningen inom de kunskapsintensiva företagstjänsterna och finansiella tjänster men också inom handel och transport.
Arbetslösheten som förra kvartalet nådde sin lägsta nivå sedan sommaren 2007 ökar från 5,6 till 5,8 procent.
– Det finns en uppgång och det sker alltid så här års. Det som driver uppgången är att arbetslösheten bland unga inrikes födda gått upp kraftigt men det är för tidigt att säga något om arbetsmarknadsinträdet försvårats av det rådande läget för näringslivet. Arbetslösheten ökar i hela landet men vi ligger alltjämt lägst bland storstadsregionerna.
Summan av utbetalda löner från Göteborgsregionens företag fortsätter att öka starkare än i riket. Under andra kvartalet 2019 växte den totala lönesumman i regionen med 4 procent realt jämfört med motsvarande period i fjol. För riket i stort stannade ökningen på 3,1 procent. Detta innebär att köpkraften i regionen fortsätter att öka.
– Arbetsmarknaden har varit stark och industrin går bra, säger Henrik Einarsson. Den visar sig vara mer motståndskraftig än vi trott. Vi har inte sett några stora neddragningar som genomförts ännu även om det aviserats några. Detta betyder dock inte att nedgången inte kommer. Vi ser tydliga tecken på arbetsmarknaden och förväntar oss en fortsatt uppstramning, här finns ofta en eftersläpning.
Den svenska personbilsexporten som i hög utsträckning har sin koncentration i Göteborgsregionen med omnejd fortsätter att gå starkt när kronan är svag. Under andra kvartalet 2019 ökade exporten med tolv procent realt jämfört med samma period förra året, framför allt till USA dit exporten ökade med 87 procent. Även till Tyskland, Finland och Kina ökade personbilsexporten starkt.
Priserna på bostadsrätter ökar i alla tre storstadsregionen på kortare sikt, 1-6 månader. När det gäller huspriser är ökningen starkare, i Göteborgsregionen med 5,9 procent. Försäljningen av nyproducerade bostadsrätter går fortsatt trögt i landet. Bostadsmarknaden i Göteborgsregionen verkar dock skilja sig från den i Stockholmsregionen. Framför allt visar Göteborgsregionen en högre motståndskraft, något som inte minst syns i den senaste statistiken för andra kvartalet 2019 över påbörjade bostadsbyggen. Där ökar Göteborgsregionen med tolv procent medan Stockholmsregionen backar med tio procent och Malmöregionen med 40 procent.
– Antalet påbörjade bostäder i Göteborg har varit högre en längre tid nu. Siffrorna speglar att vi har en annan typ av bostadsproduktion här i Göteborgsregionen – inte lika höga markpriser och inte lika exklusiva bostäder kan vara förklaringar.

Comments are closed.