Akut behov av utbildad personal

Idag presenterar Svensk Industriförening första kvartalets Underleverantörsbarometer som visar att det största hotet är bristen på utbildad arbetskraft. Elektronikföretagen tillhör en av de grupper som uppvisar störst behov av utbildad personal och vi redovisar elektronikföretagens resultat lite mera utförligt i slutet av artikeln.
Totalt sett fortsätter underleverantörerna, trots brist på utbildad personal, att visa en stark uppgång och noterbart är nu att 7 av 10 företag har en omsättningsökning för fjärde kvartalet i rad. 6 av 10 företag bedömer att orderingången ökar under första kvartalet 2011 och lika många redovisar en ökad lönsamhet.

– Slutet på 2010 blev bättre än väntat och mycket talar för att 2011 börjar starkt. Det är särskilt glädjande att lönsamheten följer med produktionsökningen. De siffror vi ser nu är de bästa sedan Underleverantörsbarometern startade 2007, säger Anders Ekdahl, vd för Svensk Industriförening.

– Det som oroar är att bristen på utbildad arbetskraft ökar kraftigt. Tyvärr ser vi inte att utbildningssystemet levererar teknisk personal i rätt omfattning. Här krävs det ett samlat grepp från näringsdepartementet och utbildningsdepartementet. Jag välkomnar skarpa initiativ från ansvariga ministrar på hur vi ska lösa denna ödesfråga för underleverantörerna.

Efter år av utflyttning och nedläggningar ökar kapacitetsutnyttjandet, 2 av 3 företag utnyttjar just nu mer än 70 procent av sin kapacitet enligt barometern. Företagen får fler kunder och var tredje underleverantör planerar att anställa under första kvartalet 2011. Störst behov visar pressgjuterierna, elektronikföretagen samt press- och formverktygsföretagen. Branscher som alla har stora volymer till fordonsindustrin.

– Det både ser bra ut och känns som om de positiva vindarna kommer att fortsätta. Nu är det viktigt att företagen tar vara på möjligheterna att etablera relationer med nya kunder och nya marknader. Det vi kan vänta oss är en fortsatt internationalisering, avslutar Anders Ekdahl.

Svensk Industriförening, som har cirka 1 300 medlemsföretag, mäter i Under­leverantörs­barometern stämningen bland de mindre och medelstora företagen som är underleverantörer till svenska storföretag.

Resultatet från svenska elektronikföretag

Nedan redovisas en del siffror från undersökningen som avser svenska elektronikföretag i kategorin underleverantörer enligt ovan, och som är knutna till Svensk Industriförening. De jämförande siffrorna inom parantes avser hela underleverantörsgruppen.

  • På frågan hur omsättningsförändringen ser ut i företaget för kvartal 4, 2010 svarar 73 procent av elektronikföretagen att den ökat (71 %). Noterbart är också att endast 4 procent av elektronikföretagen säger att omsättningen minskat (11%) och övriga svarar att den är oförändrad.

  • På frågan hur den förväntade orderingångsförändringen i företaget ser ut för kvartal 1, 2011 svarar 59 procent att den ökat (63%), 30 procent att den är oförändrad (27 %) och 11 procent att den minskat (10 %). Eftersom frågan är ställd mitt i kvartalet uppges svaren vara ganska säkra. Att nästan 3 av 5 elektronikföretag förväntar sig en ökad orderingång är positivt.

  • På frågan hur företagets lönsamhet förändrats under kvartal 4, 2010 svarar 63 procent att den ökat (60%) och 19 procent att den minskat (17%). Nästan 2 av 3 elektronikföretag svarar alltså att deras lönsamhet ökat under kvartalet.

  • På frågan om företagets produktivitet förändrats under kvartal 4, 2010 svarar 41 procent att den ökat (53%), 59 procent att den är oförändrad (43 %) och ingen har svarat att den minskat (3%). Elektronikföretagen har med andra ord en något mindre ökning av produktiviteten än hela underleverantörsgruppen.

  • På frågan om tillgången på utbildad arbetskraft är ett problem för företaget svarar 52 procent av elektronikföretagen ja (46%) och övriga nej. I en kommentar till siffrorna menar de som sammanställt undersökningen att resultatet visar att elektronikföretagen har en högre efterfrågan på utbildad arbetskraft än hela gruppen  – och att i de fall där man lokalt har stor brist – kan finna skäl i att diskutera med branschkollegor om att ta upp eventuella, gemensamma diskussioner med lokala skolor och utbildningsföretag om att etablera yrkeshögskoleutbildningar (YH) på orten.

  • På frågan om hur personalstyrkan i företaget förväntas förändras under kvartal 1, 2011 svarar 37 procent att den kommer att öka (29%), 63 procent att pesonalstyrkan kommer att vara oförändrad (68%) och ingen bland elektronikföretagen svarar att den kommer att minska personalstyrkan (3%). Drygt vart tredje elektronikföretag planerar alltså att nyanställa innevarande kvartal. Det är en något högre andel än för hela underleverantörsgruppen.

Comments are closed.