3 miljoner euro för forskning i kognitiv radio

EU bidrar med 3 M€ under 30 månader för projektet QUASAR. Det koordineras av professor Jens Zander på Wireless@KTH. QUASAR-projektet skall resultera i riktlinjer för hur man ska bygga affärsmodeller för nytt, offensivt frekvensutnyttjande.

Totalkostnad för projektet är 4,6 M€. Förutom KTH deltar företag, telekomoperatörer och universitet i sex europeiska länder. Syftet med QUASAR är att bättre utnyttja tillgängligt frekvensutrymme för mobil kommunikation än vad som sker idag.
Bredbandstjänster ökar i allt snabbare takt vilket i sin tur ställer krav på ökad kapacitet i näten.
– För ungefär tio år sedan lanserades tanken med så kallad ”cognitive radio” som en lösning för effektivare användning av tillgängligt frekvensutrymme, berättar professor Jens Zander.
Det handlar ett tänkande (kognitivt) radiosystem som utnyttjar frekvensutrymmen som för tillfället annars hade varit outnyttjade eller som väljer frekvens, protokoll och andra inställningar beroende på tid, plats och kommunikationsvolym.
Idén till kognitiv radio presenterades först i en KTH-avhandling av Joe Mitola med Gerald ”Chip” Maguire som handledare.
Den hittillsvarande teoretiskt orienterade har visat stora fördelar, men bara under ideala förhållanden.
KTH skriver på sin hemsida:
QUASAR-projektet kommer att kunna kvantifiera nyttan av den sekundära användningen av frekvensutrymmet. Det man ska studera är hur sekundäranvändarna upptäcker möjligheten att använda tillgängligt utrymme, och hur deras användning påverkar den primära användningen.
– Att upptäcka outnyttjade ”spektrumhål”, visar sig inte vara så enkelt, menar Jens Zander. Egentligen handlar det om ett kvalificerat ”datafusionsproblem”, d v s hur man effektivt skall kunna kombinera mätningar, geografiska data och annan information om användarna.
QUASAR-projektet kommer att genomföra en analys ur såväl ett tekniskt som ett ekonomiskt perspektiv. Resultaten kommer att vara riktlinjer för hur man ska bygga affärsmodeller för nytt, offensivt frekvensutnyttjande.
– Vi kommer också att lägga fram förslag till hur man går utanför dagens regelverk på telekommunikationsområdet. Därför finns både forskare, näringslivsfolk och operatörer i projektet, avslutar en påtagligt nöjd Jens Zander.

 

Comments are closed.