Telekompaket diskuterades i parlamentet

På tisdagen diskuterade ledamöterna i EU-parlamentet det så kallade telekompaketet som bland annat innehåller förenklingar vid byte av mobilteleabonnemang, stärkta konsumenträttigheter och ett effektivare utnyttjande av frekvensspektrumet. Omröstningen äger rum någon gång mellan den 22-25 september. Chaterine Trautman (Frankrike) är föredragande för ett betänkandet om elektroniska kommunikationsnät och tillhörande tjänster. Hon framhöll att sektorn står för tre procent av BNI inom EU och framförde att det förslag som utarbetats ska stimulera industri och innovation, som kan ge nya jobb genom ökad konkurrens och investeringar.
Patrizia Toia (Italien) har studerat den digitala utdelningen och varnar i sitt initiativbetänkande för att ägna sig åt fragmenterad nationell politik när det gäller hanteringen av tillgängligt frekvensspektrum. Hon underströk i debatten att ett fritt spektrum medför stora möjligheter och att Europa måste bevara konkurrensen gentemot USA och Japan.
– Men det finns också en social dimension. Människor som bor i randområden och mindre gynnade grupper måste få tillgång till nästa generations nätverk, menade Patrizia Hoia.
Malcolm Harbour (Storbritannien) är föredragande för betänkandet om att stärka och förbättra rättigheterna för konsumenter som använder sig av elektronisk kommunikation. Harbour  lyfte fram konsumentnyttan:
– Konsumenterna ska vara välinformerade om priser, vad olika tjänster innebär och hur långa kontrakten är. Konsumenterna ska också ha rätt till information om potentiella överträdelser mot upphovsrätten, som exempelvis piratkopierade läkemedel, sade Malcolm Harbour.

Även flera svenska parlamentariker deltog i debatten. Gunnar Hökmark som är ansvarig för ett yttrande från utskottet för ekonomi och valutafrågor, underströk vikten av nya innovationer och tjänster.
– Europas förmåga att vara ledande på telekomområdet är beroende av vår förmåga att vara öppen för nya innovationer och nya tjänster och från det perspektivet är det farligt att försvara gamla strukturer och aktörer, sade Hökmark.
Eva-Britt Svensson kritiserade förslaget om inrättande av en ny europeisk telekommyndighet:
– Det blir dyrare, krångligare och det är fullständigt onödigt att inrätta ytterligare en europeisk myndighet.
Svensson poängterade också att större vikt måste läggas vid geografiska skillnader och olika infrastruktur när det gäller elektroniska tjänster.
– Större tydlighet måste finnas i att tillgången för konsumenterna måste vara lika, så att inte fler klyftor byggs in än vad som redan finns i våra samhällen.
Nils Lundgren konstaterade att telekompaketet handlar om förbättrad konkurrens och stärkt integritetsskydd, men också om centralisering och byråkratisering.
Lundgren var kritisk till att det frekvensspektrum som frigörs genom digitalisering ska fördelas enligt EU-regler. Han var också kritisk mot kommissionens förslag om en ny europeisk myndighet för elektronisk kommunikation.
– Frigjort spektrum ska fördelas av medlemsländerna och den naturliga lösningen är att utveckla de organ för europeiska tillsynsmyndigheter på telekommunikationsområdet som redan finns.

Förslagen finns redovisade i betänkanden: A6-0305/2008, A6-0321/2008, A6-0316/2008 och A6-0318/2008.

Comments are closed.