Telekom får del av tv-frekvenser

Regeringen har tagit beslut om hur Sverige skall disponera det lediga frekvensutrymmet efter det att det analoga tv-nätet nu lagts ner. Det attraktiva frekvensutrymme i övre UHF-bandet (del av band V) som skall frigöras för telekommunikationstjänster efter en kort övergångsperiod är 790-862 MHz.

 

 

 Post- och telestyrelsen, PTS har fått uppdraget att säkerställa att så sker genom ett regeringsuppdrag som syftar till att ta fram en nationell planeringslösning.  PTS får förstås även ansvaret för att fördela de nya sändningstillstånden för telekommunikation.

– Hur vi kommer att fördela tillstånden är inte beslutat ännu. Men vår policy är att om det finns större efterfrågan än utrymme så använder vi ett auktionsförfarande, säger Johan Mårtensson vid PTS.

Därmed har regeringen tillgodosett telekombranschens önskemål (enligt skrivelser till regeringen från Telenor, Ericsson och TeliaSonera) om att få del av det frekvensutrymme som tidigare upptogs för markbundna, analoga tv-sändningar i övre UHF band V och istället främst använda det för mobilt bredband. Företagen menar dock att ett större utrymme än 72 MHz bör avsättas för annan användning än tv och att det är viktigt att skapa goda förutsättningar för en europeisk harmonisering av ett delband för tvåvägskommunikation.

 

Mediabolagen backade

I en skrivelse till regeringen den 1 november 2007 framförde företrädare för en lång rad mediaföretag ett föreslag om att allt tillgängligt utrymme i UHF-bandet skulle användas för rundradiosändningar fram till 2015. I en kompletterande skrivelse den 3 december 2007 har dock mediaföretagen angett att de ser positivt på en alternativ lösning där tv disponerar UHF band IV och den lägre delen av UHF band V (470-790 MHz) samt utrymme motsvarande en frekvenskanal i VHF band III och så blir det nu. Regeringsbeslutet om det nya sändningsutrymmet för tv-sändningar gäller från och med 1 april 2008 till och med 31 mars 2014  

 – Beslutet ger utvecklingsmöjligheter för marknätet, som distributionsform för nya tjänster som hdtv. Marknätet är också betydelsefullt för konkurrensen på den svenska tv-marknaden, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

 I skälen till sitt beslut hänvisar regeringen bland annat till världskonferensen 2007 där det beslutades om att frekvenser i området 790 – 862 MHz förutom rundradiosändning av television primärt ska få användas för mobil radio, samt till ett nyligen publicerat meddelande från den europeiska kommissionen som aviserar förslag till gemensam användning av de frigjorda frekvenserna. Tankegångarna i det meddelandet stämmer enligt regeringen väl överens med innebörden av regeringens beslut.

Utökade befogenheter

I november tog riksdagen beslut om ökade befogenheter för Radio- och tv-verket. Tidigare var det den här myndighetens uppgift att endast utlysa lediga tillstånd, hantera ansökningar och lämna ett motiverat förslag till regeringen. Det som tillkommit är att verket nu även ska besluta om tillstånd och meddela tillståndsvillkor för de programföretag som får sändningstillstånd i marknätet, exklusive ”public service”.  Ett tillstånd som beslutats av Radio- och tv-verket kommer att gälla under sexårsperioder.

Comments are closed.