Systemfel orsakar flest avbrott

Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (Enisa) offentliggör idag den tredje årliga rapporten angående omfattande avbrott i sektorn för elektronisk kommunikation. Den visar att de flesta rapporterade incidenter involverar mobilt Internet och mobiltelefoni. De vanligaste orsakerna är systemfel som huvudsakligen påverkar basstationer och omkopplare.

Annual Incidents report 2014 tillhandahåller en sammanlagd analys av säkerhetstillbuden från 2013 som har orsakat svåra avbrott. Den årliga rapporten är resultatet av en process för händelserapportering över hela EU som inleddes år 2012, under artikel 13 a i ramdirektivet (2009/140/EG). Incidenter rapporteras nationellt av aktörer till de nationella tillsynsmyndigheterna. De svåraste avbrotten rapporteras årligen av de nationella tillsynsmyndigheterna till Enisa och till den Europeiska kommissionen.
Under året har 19 länder rapporterat om 90 betydande incidenter, medan 9 länder inte har rapporterat om några betydande incidenter. Uppskattningsvis hälften av de större avbrotten involverade mobilt Internet och mobiltelefoni. 21 procent av de större incidenterna har även påverkat nödsamtal (åtkomst till 112).
Majoriteten (61 procent) av avbrotten orsakades av systemfel. De flesta av systemfelen var fel i programvaran, fel på hårdvaran och felaktig konfigurering av programvaran som påverkar omkopplare och basstationer.
Naturfenomen har störst påverkan när det gäller förlorade användartimmar. Hårt väder (kraftigt snöfall, stormar) leder ofta till strömavbrott eller fel på kablar, vilket i sin tur leder till svåra avbrott när det gäller förlorade användartimmar. Det som huvudsakligen har påverkats är basstationer, omkopplare och mobil omkoppling.
– Allmänna kommunikationsnät och tjänster utgör ryggraden i EU:s digitala samhälle och vårt mål är att hjälpa till med att öka återhämtningsförmågan och säkerheten när det gäller elektronisk kommunikation, säger Enisa:s verkställande direktör professor Udo Helmbrecht. Att rapportera incidenter och diskutera faktiska incidenter är väsentligt för att förstå riskerna och vad som kan förbättras. Enisa kommer att fortsätta samarbeta med EU:s tillsynsmyndigheter inom telekommunikation för att stödja en ändamålsenlig och effektiv rapportering angående säkerhetstillbud.
Den här årliga rapporten talar inte om bestämda länder, leverantörer eller incidenter. Enskilda incidenter kommer att diskuteras med den Europeiska kommissionen och de nationella tillsynsmyndigheterna inom expertgruppen för artikel 13 a. Där behovet finns stödjer Enisa EU:s medlemsstater för att mildra särskilda typer av incidenter. Efter rapporteringen om incidenterna 2012 håller Enisa på att ta fram en handledning för köpare och säljare som hjälper leverantörer att hantera säkerheten samtidigt som de kan upphandla viktiga verksamheter från IKT-leverantörer eller lägga ut dessa på entreprenad.

Comments are closed.