Sverige behöver mer el

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) projekt Vägval el publicerar nu sin första delrapport som handlar om framtidens elanvändning. I rapporten finns prognoser för både högre elanvändning och högre effekt i framtiden.

Idag ligger den totala elanvändningen i Sverige på nästan 130 TWh. Bedömningen av framtidens elanvändning i tidsperspektivet 2030 till 2050 uppskattas i IVA-projektet Vägval els rapport till totalt 128-165 TWh. En maximal ökning på 35 TWh skulle nästan motsvara den sammanlagda elanvändningen i Stockholms (20 TWh) och Västra Götalands län (18 TWh) under 2014.
Med högre krav på minskade utsläpp av växthusgaser kommer el att spela en viktig roll för att ersätta fossil energi. Samhället digitaliseras och IT-användandet ökar snabbt, vilket kräver mer el. Samtidigt kommer ökningen att motverkas av energieffektivisering genom teknikutveckling och politiska initiativ.
Även maxeffektbehovet kan komma att öka, från dagens cirka 27 000 MW till 28 700 MW.
– Många av det moderna samhällets funktioner, exempelvis inom IT, industri och sjukvård, är helt elberoende, säger Maria Sunér Fleming, ordförande för Arbetsgruppen för elanvändning inom Vägval el. Förväntningarna på hög leveranssäkerhet och god elkvalitet kommer att vara höga även i framtiden och då blir effektbehovet centralt att hantera.
IVAs projekt Vägval el ska ta fram underlag för Sveriges energipolitik. Projektet består av sex arbetsgrupper: elproduktion, eldistribution & transmission, elanvändning, klimat & miljö, samhällsekonomi & elmarknad och energipolitik. Projektets styrgrupp leds av Bo Normark, och Jan Nordling är huvudprojektledare. Läs mer på www.iva.se/vagval-el
– IVA har länge pekat på energifrågans stora betydelse för framtida samhällsutveckling, både i Sverige och internationellt, säger IVAs vd, professor Björn O. Nilsson. Denna nya rapport visar att elförsörjning kommer att fortsätta att vara en kritisk fråga även framöver i vårt land.
För att ta del av rapporten ”Framtidens elanvändning” i sin helhet, klicka här:
http://iva.se/publicerat/framtidens-elanvandning–en-delrapport/

Comments are closed.