Starkt fjärde kvartal för Ericsson

Genombrottet för mobilt bredband är en viktig orsak till att Ericsson idag kunde visa ett bra resultat för fjärde kvartalet 2008. Omsättningen ökade kraftigt, med 23 procent till 67 miljarder kronor, medan nettoresultatet minskade något jämfört med samma period förra året, från 5,8 miljarder kronor till 4,1 miljarder. Orsaken till vinstminskningen är framför allt ett dramatiskt försämrat resultat från Sony Ericsson och stora omstruktureringskostnader.

– Vi har haft en stabil utveckling under 2008, säger Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef för Ericsson. Försäljningen ökade med 11 procent med fortsatt god efterfrågan på hela vår produktportfölj i alla regioner. Valutakursförändringar hade en försumbar effekt på tillväxten för helåret. Professional services har fortsatt visa stark tillväxt. Rörelsemarginalerna, exklusive Sony Ericsson, har stadigt förbättrats och vår finansiella ställning är stark med en nettokassa på SEK 35 miljarder. Sony Ericsson har påverkats av lågkonjunkturen och den minskade efterfrågan på konsumentmarknaden och har vidtagit nödvändiga åtgärder.
– Under året tillkom 650 miljoner nya mobilabonnemang och vi har nu passerat fyra miljarder. 2008 var också ett genombrottsår för mobilt bredband. Kommunikation är ett grundläggande mänskligt behov och spelar en viktig roll i utvecklingen av ett hållbart och välmående samhälle, och de positiva utsikterna på lång sikt för branschen kvarstår.

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet ökade 23 procent från  SEK 54,5 miljarder till 67,0 miljarder. Nettoomsättningen för hela 2008 ökade 11 procent, från SEK 187,8 miljarder till 208,9 miljarder.
Rörelseresultatet ökade för kvartalet från SEK 7,6 miljarder till 9,2 miljarder, men minskade för helåret från SEK 30,6 miljarder till 23,9 miljarder.
Rörelsemarginalen minskade för kvartalet från 14 till 13,7 procent och för helåret från 16,3 till 11,4 procent.
Kassaflödet var fjärde kvartalet 2008 SEK 7.0, jämfört med 12,0 miljarder samma period förra året. För helåret blev kassaflödet SEK 24 miljarder, jämfört med 19,2 miljarder 2007.
Nettoresultatet för fjärde kvartalet minskade från SEK 5,8 miljarder 2007 till 4,1 miljarder 2008. För helåret minskade nettoresultatet från SEK 22,1 miljarder 2007 till 11,7 miljarder 2008.
Vinsten per aktie blev SEK 1,21 för sista kvartalet 2008, jämfört med SEK 1,77 2007. Helårssiffrorna är SEK 3,52, respektive SEK 6,84. Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 1,85 per aktie. En omvänd split 1:5 gjordes i juni 2008. Jämförelsesiffrorna är omräknade för detta

Svanberg tror inte att Ericsson kommer att påverkas alltför negativt av lågkonjunkturen. Nätutbyggnaden fortsätter och operatörerna har en dramatiskt mycket bättre ställning idag än efter telekomkrisen år 2000.
– Lågkonjunkturen sprider sig över världen. Men påverkan på världsmarknaden för mobilnät borde inte bli omfattande eftersom våra kunder, operatörerna, har en sund finansiell ställning, trafiken ökar kraftigt och utnyttjandegraden i näten är relativt hög. Det är emellertid svårt att förutsäga i vilken utsträckning konsumenternas utgifter för teletjänster kommer att påverkas och hur operatörerna kommer att agera. Hittills har vår infrastrukturaffär knappast påverkats över huvud taget men det är orimligt att tänka sig att så också skulle bli fallet under 2009.
– Vi överträffade de besparingsmål som vi satte för 2008. Under nuvarande omständigheter kommer vi att fortsätta dra ned på våra kostnader inom alla delar av organisationen i samma takt som under 2008 med omstruktureringskostnader på SEK 6-7 miljarder och med målet att sänka kostnaderna med SEK 10 miljarder från andra halvan av 2010. Vi utnyttjar synergieffekterna mellan våra olika teknologier och drar fördel av de möjligheter som uppstår vid teknikskiftet till IP-baserade nät. Då besparingarna till stor del är resultatet av ett mer effektivt sätt att arbeta, är vår strategi oförändrad och våra unika konkurrensfördelar bör ej påverkas.

Koncernchefen kommenterar kvartalsresultatet så här:

– Nettoomsättningen ökade med 23% jämfört med samma kvartal föregående år, och med 11% för helåret. Valutakurseffekter hade begränsad effekt på nettoomsättningen för helåret. Växelkursfluktuationerna, särskilt mot slutet av året, har haft en betydande positiv påverkan på omsättningstillväxten i fjärde kvartalet. Rensat för valutakurseffekter visade fjärde kvartalet ändå den starkaste tillväxten under året.
– Bruttomarginalen för kvartalet, exklusive omstruktureringskostnader, uppgick till 35,2% (36,1%). För helåret uppgick bruttomarginalen till 36,8% (39,3%). Minskningen jämfört med föregående kvartal berodde huvudsakligen på den höga andelen utbyggnad av nya nät. Nettoomsättningen för nätinstallation ökade med 61% jämfört med föregående kvartal.
– Rörelseomkostnaderna, exklusive omstruktureringskostnader, uppgick till SEK 15,3 (15,2) miljarder i kvartalet. Årstakten i rörelseomkostnaderna minskade till följd av kostnadsbesparingarna, men detta motverkades till viss del av valutakurseffekter. Rörelseomkostnader som andel av nettoomsättning minskade från 28% till 27% för helåret.
– Sony Ericsson bidrog i kvartalet med ett negativt resultat på EUR -67 (251) miljoner, exklusive omstruktureringskostnader på EUR 65 miljoner. För helåret visade Sony Ericsson ett nollresultat, exklusive omstruktureringskostnader.
– Rörelseresultat, exklusive omstruktureringskostnader, uppgick till SEK 9,2 (7,6) miljarder i kvartalet och SEK 23,9 (30,6) miljarder för helåret. I rörelseresultatet för kvartalet ingår en reavinst på SEK 0,8 miljarder från avyttringen av aktier i Symbian och en förlust på SEK 0,7 miljarder från Sony Ericsson.
– En i kvartalet svagare kronkurs påverkade resultatet positivt, men i mycket mindre utsträckning än nettoomsättningen. Omräkningseffekterna under kvartalet motverkades av de negativa effekterna av valutasäkringar.
– Omstruktureringskostnaderna inom Ericsson uppgick till SEK 2,3 (-) miljarder i kvartalet och SEK 6,7 (-) miljarder för helåret. Ericssons del av omstruktureringskostnaderna inom Sony Ericsson uppgick till SEK 0,7 (-) miljarder för kvartalet och SEK 0,9 (-) miljarder för helåret.
– Finansnettot uppgick till SEK 0,3 (0,0) miljarder i kvartalet och SEK 1,0 (0,1) för helåret. Positiva effekter från förbättrade räntenivåer motverkades i viss utsträckning av negativa valutakurseffekter.
– Nettoresultatet uppgick till SEK 4,1 (5,8) miljarder i kvartalet och SEK 11,7 (22,1) miljarder för helåret och påverkades av omstruktureringskostnader och en dramatisk nedgång i bidraget från Sony Ericsson.
– Kassaflödet från rörelsen uppgick till SEK 7,0 (12,0) miljarder i kvartalet, och SEK 24,0 (19,2) miljarder under året. Förändringar i rörelsetillgångar, netto, var negativa med SEK 2,3 miljarder i kvartalet. Trots goda kundbetalningar har kunfordringarna ökat till följd av den höga nettoomsättningen i slutet av året. Detta motverkades delvis av minskat lager och ökade kortfristiga skulder. Kassagenereringen för helåret ökade till 92% (66%).
– Skattesatsen för helåret har ökat till 32,3% (28,0%) till följd den ändrade mixen mellan hög- och lågskatteländer. De uppskjutna skattefordringarna har också omvärderats till följd av förändrad bolagsskattesats i Sverige från och med 2009, vilket har ökat skattekostnaderna för 2008.
– I Västeuropa ökade nettoomsättningen med 5% jämfört med samma kvartal föregående år och minskade med 2% för helåret. Ökningen jämfört med samma kvartal föregående år beror på stark utveckling huvudsakligen i Tyskland, Danmark och Italien. Den starka ökningen på 39% jämfört med föregående kvartal är högre än normal säsongsvariation och beror på god efterfrågan på mobilt bredband och professional services.
– I Central- och Östeuropa, Mellanöstern och Afrika ökade nettoomsättningen med 24% jämfört med samma kvartal föregående år och med 9% för helåret. En stark utveckling i kvartalet jämfört med samma kvartal föregående år i Nigeria, Saudiarabien och Sydafrika drivs på av fortsatt 2G-utbyggnad, medan en stark tillväxt i Ryssland beror på pågående 3G-utbyggnad.
– I Asien och Oceanien ökade nettoomsättningen med 49% jämfört med samma kvartal föregående år och 16% för helåret. Den kinesiska marknaden återhämtade sig efter de olympiska spelen. 3G-licenser delades ut i början av januari 2009 och utbyggnaderna kommer snart att sätta igång. Indien, där det pågår stora nätutbyggnader, är fortfarande Ericssons största och snabbast växande marknad. Japan och Indonesien visade på stark utveckling i kvartalet och är nu Ericssons femte och sjätte största marknader. Pakistan är fortfarande en svag marknad i och med det osäkra politiska läget.
– I Latinamerika ökade nettoomsättningen med 16% jämfört med samma kvartal föregående år och 25% för helåret. Resultatet är en följd av en kombination av kapacitetsökningar i 2G-näten och utbyggnad av 3G. 3G är nu en etablerad teknik i hela regionen. Mexiko och Brasilien visade stark tillväxt såväl i kvartalet som för helåret och visar inte några tecken på avmattning trots den ekonomiska nedgången.
– I Nordamerika ökade nettoomsättningen med 13% jämfört med samma kvartal föregående år och med 34% för helåret. Den rapporterade svagare tillväxten i fjärde kvartalet är huvudsakligen en effekt av en tuff jämförelse med samma period föregående år trots den psositiva effekten av en stärkt USD i fjärde kvartalet. För helåret var valutakurseffekterna begränsade. Mobilt bredband är nu väl etablerat och antalet användare ökar, vilket driver på fortsatta utbyggnader och kapacitetsökningar.
– Vi tror att de fundamentala faktorerna i vår bransch är solida och talar för en långsiktig positiv utveckling. Behovet av telekommunikation fortsätter att växa och spelar en viktig roll i utvecklingen av ett hållbart och välmående samhälle. Ericsson är väl positionerat för att leda den här utvecklingen.
– Världen påverkas av en lågkonjunktur. Det är dock svårt att förutsäga i vilken utsträckning konsumenternas utgifter för teletjänster kommer att påverkas och hur operatörer kommer att agera. Operatörerna är generellt sett finansiellt starka, utnyttjandegraden i telenäten är relativt hög och trafiken fortsätter att öka. Men stora svängningar i valutakurser och osäkerhet på kreditmarknaderna kan påverka operatörernas investeringskapacitet.
– Antalet mobilabonnemang ökade med cirka 176 miljoner i kvartalet till totalt 3,98 miljarder. Antalet WCDMA-abonnemang ökade med 24 miljoner till totalt 290 miljoner. Antalet fasta bredbandsabonnemang ökade med 20% till 385 miljoner under tolvmånadersperioden som slutade den 30 september 2008.
– Den fortsatta tillväxten av abonnemang skapar behov av såväl nya som utbyggnad av befintliga mobilnät och relaterade professional services. GSM fortsätter att utgöra den större delen av marknaden för mobilsystem men tillväxttakten blir långsammare medan 3G/WCDMA accelererar i tillväxt. Den starka ökningen i tillväxtländer fortsätter och trots att dessa marknader bara utgör en tredjedel av världens BNP så representerar de en betydligt högre andel av marknaden för nätutrustning.
– Andelen intäkter för bredbandsabonnemang hos fastnätsoperatörer förväntas öka från 20% till mer än 30% av de totala intäkterna under de kommande fem åren. Mobiloperatörernas intäkter för datatrafik, som i dag utgör cirka 20% av omsättningen, väntas öka ännu snabbare. I dag har 20 miljoner hushåll IPTV. Antalet väntas öka till cirka 100 miljoner hushåll under samma tidsperiod.
– Sammantaget driver detta operatörerna att öka sitt fokus på smarta nät och kombinerade konsumenterbjudanden. Operatörerna har accelererat övergången till IP-baserade bredbandsnät med ökad utbyggnad av bredbandsaccess, routing och transmission tillsammans med nästa generations system för leverans och intäktshantering.

Comments are closed.