Standard för batteribytesplatser

För att lägga en grund för vidare arbete med batteribytessystem för elbilar föreslås nu inom IEC, den internationella organisationen för standardisering på elområdet, ett arbete som ska leda fram till en internationell standard med säkerhetskrav på anordningar och stationer.

Ett problem med elbilar är den tid det tar att ”tanka”, det vill säga att ladda batteriet. I stället för att ladda batteriet i bilen, skulle man kunna byta det urladdade batteriet mot ett fulladdat. Det går fortare och skulle kunna ske vid särskilda batteribytesplatser, där batterierna kan servas och laddas under kontrollerade former.

Det finns mycket som talar för system med batteribyte, men en sådan hantering är inte riskfri. Batterierna kan ha flera hundra volt och vara laddade med något tiotal kilowattimmar. De måste därför vara gjorda så att man inte kan komma åt spänningsförande delar och så att batteriet inte kan komma att kortslutas. Batterierna är dessutom tunga, vilket ställer krav på hanteringsutrustningen.

För att lägga en grund för vidare arbete med batteribytessystem föreslås nu inom IEC, den internationella organisationen för standardisering på elområdet, ett arbete som ska leda fram till en internationell standard med säkerhetskrav på anordningar och stationer för batteribyte. Det handlar inte om standardisering av utbytesbatterier, varken mått eller elektriska egenskaper, utan om grundläggande säkerhetskrav.

Bland det som tas upp i förslaget finns skydd mot beröring med farliga eller rörliga delar och krav på jordning och brandskydd. Även vissa villkor kring själva batteribytet behandlas, liksom dokumentation och anordningar för underhåll.

Förslaget, som har titeln ”Electric vehicle battery exchange infrastructure safety requirements” och beteckningen 69/217/NP, kan fram till röstningsdatum 2012-09-21 beställas från SEK Svensk Elstandard, som är svensk medlem i IEC. Mer information finns via här länken . här visas också en aktuell lista med förslag till nya projekt inom IEC.

Genom att delta i arbetet i en teknisk kommitté, i det här fallet kommittén SEK TK 69, Elbilsdrift, uppges man kunna delta i, och påverka, arbetet med att ta fram standarden. Läs mer om SEK TK 69 via den här länken .

Comments are closed.