SSF tar fram en ny strategi

Stiftelsen för strategisk forskning har beslutat höja sin finansiella stabilitet för att därigenom åstadkomma ökade bidrag i framtiden och bättre förutsägbarhet om utdelningar. Det ingår som en del i strategin för de kommande fem åren, alltså 2021-2026. I den nya strategin kommer bidragsramen att minska till 300 miljoner kronor per år för att bygga upp en buffert av kapital.

Målbilden är att ha en bidragsram om 500 miljoner kronor per år. De närmaste åren kommer utbetalningarna att ligga kvar på dagens nivå runt 700 miljoner kronor, som en konsekvens av tidigare beslut, men bidragsramen av nya tillskjutna medel kommer initialt att minska för att skapa stabilitet genom en kapitalbas som kan utjämna framtida skillnader i avkastning.

Genom långsiktighet förbättras förutsättningarna att öka avkastningen på stiftelsens kapital. Efter 2026 bedöms SSF ha förutsättningar för nya utlysningar om 400 miljoner kronor per år, med målbilden 500 miljoner kronor årligen ännu längre fram.

– Vi kallar det här för försäkringsmodellen, säger Björn O. Nilsson, SSF:s ordförande. Den införs för att ge ökad finansiell stabilitet, bästa förutsättningar för bästa avkastning på kapital samt garantera stiftelsens överlevnad och verkan på längre sikt.

Stiftelsen ändamål är att stödja forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin med förutsättningar att stärka landets framtida konkurrenskraft. Mellan åren 1994 och 2010 delades 9,2 miljarder kronor ut. Fram till i år har tack vare gynnsam kapitalavkastning total ackumulerats 15 miljarder kronor som investerats i svensk strategisk forskning. Styrelsen gör bedömningen att Sverige under överskådlig framtid behöver SSF som en oberoende strategisk forskningsfinansiär.

– Stiftelsen kommer under 2021 att lansera en ny forskningsstrategi, säger SSF:s vd Lars Hultman. Vi kommer att driva på för förstklassig forskning i mångvetenskaplig samverkan, individrörlighet, karriärutveckling för unga forskare och satsningar på infrastruktur. Vi avser bli mer selektiva i val av program och utförare.

Comments are closed.