Satsning på forskningsmiljöer i världsklass

Vinnova satsar på åtta nya kompetenscentrum där universitet och företag tillsammans ska bedriva forskning och utbildning i världsklass inom områden som är viktiga för Sverige. Det handlar om forskning om bland annat batterier, edge computing, nya läkemedel och materialteknik för hållbar omställning.

I kompetenscentrumen ska universitet, forskningsinstitut, företag och offentliga aktörer bedriva forskning och utbildning i nära samarbete inom områden som är viktiga för Sveriges konkurrenskraft.
På det sättet kan ny kunskap och ny teknik utvecklas, spridas och komma till användning för nya produkter, processer och tjänster i näringsliv och andra delar av samhället. Satsningen ska också bidra till att göra Sverige mer attraktivt för kunskapsintensiva företag och till att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
– För att adressera dagens globala utmaningar behöver vi få fram helt nya lösningar och forskning behöver komma till nytta i samhället. Forskningsmiljöer där universitet och näringsliv arbetar nära tillsammans är därför avgörande, och långsiktiga satsningar på kompetenscentrum är en viktig del i det, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova.
Varje kompetenscentrum får finansiering från Vinnova med mellan fyra och åtta miljoner kronor per år under fem år, maximalt 36 miljoner. Utöver det bidrar universiteten och företagen som deltar med lika mycket vardera.
Följande nya kompetenscentrum får finansiering:

Centrum för svenska batterier – en allians för ultrahög funktionalitet (SweBAL), Uppsala universitet
Forskning för att skapa nya typer av lätta, billiga, miljövänliga och säkra batterier med ultrahög energilagringsförmåga.
Projektledare: Kristina Edström

Kompetenscentrum för utveckling av nästa generations NK cells-baserade immunterapi mot cancersjukdomar, Karolinska institutet
Forskning och samarbete för att utveckla, producera och implementera nästa generations NK cells-baserade immunterapi för behandling av cancer.
Projektledare: Hans-Gustaf Ljunggren

2D material-baserad teknologi för industriella applikationer (2D-TECH), Chalmers tekniska högskola
Ett centrum för forskning på tvådimensionella material inom applikationsområden för svensk industri: multifunktionella kompositer, hållbar energi, elektronik och nya material.
Projektledare: Ermin Malic

Trustworthy Edge Computing Systems and Applications (TECoSA), Kungliga tekniska högskolan
Forskning, innovation, undervisning och industriell utveckling inom edge computing vilket är datorkraft som tillhandahålls lokalt i förhållande till användare och inbygga system, distribuerat mot “kanten” av internet/molnlösningar.
Projektledare: Martin Törngren

Swedish Drug Delivery Center (SweDeliver), Uppsala universitet
Forskning för att inta en världsledande position, utbilda nästa generation forskare, bygga ekosystem för farmaceutisk vetenskaplig och industriell kompetens samt bidra till utvecklingen av nya innovativa läkemedel för sjukdomar som i dagsläget står utan behandling.
Projektledare: Christel Bergström

Design for Circularity: Lignocellulose based Thermoplastics – Fib:Re, Chalmers tekniska högskola
Forskning och utbildning för att möjliggöra övergången från fossil- till biobaserade termoplaster som produceras på ett hållbart och cirkulärt sätt.
Projektledare: Anette Larsson

Additiv Tillverkning för Livsvetenskaperna, Uppsala universitet
Centrum för forskning, utveckling och regulatoriska aspekter av nya tekniker för 3D-skrivning, bl a: Komplexa strukturer för förbättrade bioprocesser, mer reproducerbara 3D-tumörmodeller och snabbare optimering av medicinering.
Projektledare: Cecilia Persson

Digital Twin Cities, Chalmers tekniska högskola
Centrumet utvecklar konceptet digitala tvillingar för städer och lyfter det utöver visualisering. Det baseras på interdisciplinär forskning i arkitektur, teknik, projektledning, datahantering och integration, matematisk modellering, simulering, visualisering och optimering.
Projektledare: Anders Logg

Det finns sedan tidigare 13 kompetenscentrum som Vinnova finansierar, inom bland annat trådlös kommunikation och resurseffektiva fordon.

Comments are closed.