Samgåendet mellan ÅF och Epsilon godkänt

ÅF AB har erhållit konkurrensgodkännande från svenska och norska konkurrensmyndigheter avseende samgåendet med Epsilon Holding AB.

Som tidigare har offentliggjorts ingick ÅF den 17 oktober 2012 avtal med Danir AB om att förvärva samtliga aktier i Epsilon. Enligt avtalet är förvärvet villkorat av bland annat godkännanden från berörda konkurrensmyndigheter.

Svenska Konkurrensverket har den 15 november 2012 lämnat tillstånd till ÅFs förvärv av Epsilon. Förvärvet har sedan tidigare godkänts av den norska konkurrensmyndigheten. Villkoret om godkännanden från berörda konkurrensmyndigheter har därmed uppfyllts.

Förvärvet av Epsilon är även villkorat av erforderliga godkännanden från extra bolagsstämma i ÅF, innefattande godkännande av förvärvet och beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om apportemission av 5 985 915 aktier av serie B i ÅF till Danir. Den extra bolagsstämman hålls idag den 19 november 2012.

Comments are closed.