PTS: Det behövs inga samhällsmaster

”Operatörernas utbyggnad av 4G och PTS täckningskrav i stora frekvensband kan förbättra mobiltäckningen på samma sätt som så kallade samhällsmaster”, skriver Post- och telestyrelsen (PTS) i en rapport som myndigheten nu överlämnar till regeringen.

PTS har på regeringens uppdrag utrett vilka förutsättningar det finns att bygga så kallade samhällsmaster i Sverige, d.v.s. master i mobilnäten som helt eller delvis är offentligt finansierade i områden där det i dag saknas mobiltäckning.

– Operatörerna bygger nu ut 4G-näten, även i glest befolkade områden. Vi har dessutom ställt täckningskrav i 800 MHz-bandet och kommer att göra det i 700 MHz-bandet. Vår bedömning är att operatörernas utbyggnad och våra täckningskrav kommer att skapa mobiltäckning på många platser som skulle vara aktuella för samhällsmaster, säger Sara Andersson, chef för avdelningen för samhällsfrågor på PTS.

I regeringens uppdrag till PTS ingick även att myndigheten skulle utreda hur samhällsmaster skulle kunna finansieras. PTS har därför gått igenom de nationella stödformer som finns i dag, men kan konstatera att ingen av dessa går att använda för finansiering av samhällsmaster.

Först om operatörernas nuvarande utbyggnad och PTS täckningskrav inte uppfyller behovet av bättre täckning, anser myndigheten att det kan det bli aktuellt att utreda nya nationella insatser för etablering av samhällsmaster. Det kommer enligt myndigheten att visa sig inom den närmaste treårsperioden. Enligt PTS skulle det i sådana fall kunna vara ett nytt stödprogram för samhällsmaster eller att centralt upphandla utbyggnad och täckning och kunna finansieras med de auktionslikvider PTS får in när myndigheten tilldelar spektrum.

Om samhällsmaster ska byggas ut i större omfattning anser PTS att det krävs central samordning och finansiering. Kommuner, som ser behov och har resurser, kan redan i dag komplettera den centralt drivna utbyggnaden med lokala projekt för att förbättra mobiltäckningen. PTS ser dock flera fördelar med centralt drivna insatser jämfört med lokala åtgärder.

Comments are closed.