Omvänd logistik i leveranskedjan

Det är viktigt att ha en effektiv logistik när det gäller till exempel prognos, leverans, lagerpåfyllning och lagring. Men det är också viktigt att titta på logistiken "bakåt", till exempel produktreturer och servicehantering. Mike Heljula, EMEA-chef för Services & Supply Chain Solutions hos Arrow Electronics beskriver här hur det kan gå till.

 

 ODM-, OEM- och EMS-tillverkare på den elektroniska marknaden har sedan länge förstått vilket värde en tillförlitlig leveranskedja tillför affärsverksamheten. Speciellt under senare år, med ökande konkurrens och prispress på slutproduktens pris, har elektronikföretag arbetat hårt – ofta i samarbete med sin distributionspartner – med att optimera leveranskedjan. Som resultat ståtar allt fler med en kraftfull framåtriktad leveransprocess på områden som prognoshantering, lagerpåfyllnadsstrategier, lagringskostnader och logistik samt EDI. Ett företag måste emellertid för att ha en helt integrerad lösning även överväga andra delar i logistikkedjan nämligen ”omvänd” logistik.

Omvänd logistik
Omvänd logistik eller bakvänd logistikkedja refererar till processen att hantera produkter bortom tillverkning och slutkundsförsäljning. Vanligtvis innefattar detta reparationer, garantiåtgärder, återdistribution, värdeåterhämtning, slutåtervinning eller kombinationer av dessa aktiviteter. Historiskt har för många elektronikorganisationer omvänd logistik varit en tanke i efterhand och ofta förbisetts framför strategiska investeringar i mer traditionell framåtriktad leveranskedjeprocess.


En effektiv logistik, både "framåt" och "bakåt" är viktig för att minimera kostnaderna.

Men detta håller på att ändra sig allteftersom företag inser att en effektiv hantering av omvänd logistikkedja ger möjligheter till att minska kostnader och/eller skapa tidigare outnyttjade inkomstmöjligheter genom att förbättra effektiviteten, minska spill och att återvinna underliggande värden i returnerat material. Det är av dessa orsaker som Arrow Electronics har utökat sitt sortiment till att innehålla tjänster för omvänd logistikhantering för elektronikföretag och teknikstyrda företag.

Omvänd leveranskedja vanligt
Som med den framåtriktade leveranskedjan är första steget i att optimera den omvända leveranskedjan och att minska kostnaden (eller generera vinst) för den omvända leveranskedjan att identifiera och åtgärda processineffektiviteter.
Vanliga ineffektiviteter kan vara att man kasserar returnerad materiel, eftersom man varken har tid eller resurser att testa eller återanvända dem. Data har till exempel visat att upp till 85 procent av vissa typer av elektronikkomponenter inte har några fel (no fault found, NFF), vilket betyder att de skulle kunna återanvändas som reservdelar eller till och med återförsäljas. Problemet med att kassera återanvändbara delar kan förvärras i företag med en avdelning som hanterar returnerade produkter och en annan som hanterar reservdelar utan formell kommunikation dem emellan.
Hanteringen av garantireturer kan också medföra ineffektivitet. I en vanlig omvänd leveranskedja kan till exempel returnerat materiel som fortfarande har garanti från tillverkaren skickas tillbaka till ODM-leverantören för kreditering med en RMA-process (return material authorisation). Det faktum att komponenten har garanti innebär inte att RMA är det bästa sättet att hantera ärendet. Det kan till exempel vara möjligt att återfå mer av värdet genom att återanvända NFF-testade komponenter som reservdelar eller till och med sälja dem vidare, speciellt eftersom RMA-hanteringen kan ta mellan 3 till 6 månader.

PRM och SPM
De två möjligheter som omvänd leveranskedja kan nyttja är PRM (products return management) och SPM (service parts management). Den förstnämnda hanterar mottagning, bearbetning och kassering av materiel som kommer tillbaka från fältet eller slutanvändare. Den senare fokuserar på att ha rätt lager på rätt ställe för att stödja reparationsarbete med reservdelar. PRM och SPM kan ses som samarbetande lösningar där den ena alltid för med sig den andra.
Ett effektivt PRM-program ger stora möjligheter till återanvändning och kostnadsbesparingar. Det kan till och med strömlinjeforma beslut rörande anskaffning när det returnerade materielen kan identifieras som NFF och då användas för reparationer. När detta inte är möjligt kan man kanske återförsälja NFF-returer. För optimal effektivitet måste returnerat materiel omedelbart sorteras och testas till tillverkarens specifikationer för att bestämma dess värde och för att kunna bedöma vilken metod som passar bäst. Mottagningsprocessen är speciellt viktig då man inte vet i vilket skick materiel från fältet befinner sig i. Korrekt identifiering och klassificering ökar möjligheten för en lyckad omvänd logistikkedja.
Traditionellt ses SPM som en fast kostnad men ett effektivt program ser det som en variabel kostnad som kan hanteras, mildras och reduceras med tiden. Nyckeln är att hitta balansen mellan att beställa för få komponenter för att tillfredställa kundkrav och att ha ett åldrande lager av obehövliga komponenter som tar upp värdefullt lagerutrymme. Genom att använda metoder som tunn (lean) planering, lageroptimering och lagerhantering i samarbete med leverantör kan strategin med en god omvänd leveranskedja optimera denna kompromiss och garantera att rätt komponenter är på rätt plats i rätt tid.

Effektiv omvänd leveranskedja
Omvänd leveranskedja är än så länge ganska nytt och något som många ODM-, OEM- och EMS-tillverkare behöver ta till sig. Allt fler organisationer börjat titta på externt stöd för att hjälpa dem att implementera en omvänd logistikkedja som kan hjälpa till med effektivitetsförbättringar. Som vid vanlig framåtsiktande leveranskedja har distributionskanalen möjlighet att stå till hjälp med detta. I samarbete med organisationer som Arrow kan elektronikföretag skapa och implementera effektiva PRM- och SPM-metoder och andra arrangemang, däribland återanvändning, RMA-hantering, återförsäljning, och återanvändning, som kan öka lönsamheten.
Mike Heljula, Director, Services & Supply Chain Solutions, EMEA, Arrow Electronics

Comments are closed.