Nytt avtal stärker uppfinnare

Under sommaren har Svenskt Näringsliv och förhandlings- och samverkansrådet PTK träffat överenskommelser om konkurrensklausuler och om arbetstagares uppfinningar.

Sedan länge har det funnits avtal för tjänstemän inom privata sektorn om arbetstagares uppfinningar och om användandet av konkurrensklausuler. Under 2014 sade Svenskt Näringsliv upp avtalet om konkurrensklausuler och PTK sade upp avtalet om arbetstagares uppfinningar. Under våren 2015 har parterna förhandlat om nya avtal och uppgörelser träffades den 1 juli.

För vissa företag är bestämmelserna om lojalitet och diskretion i kollektivavtalen om allmänna anställningsvillkor ett tillräckligt skydd för företagshemligheter. I vissa fall kan företag behöva lojalitet och tystnadsplikt av en arbetstagare även under viss tid efter anställningens upphörande genom en konkurrensklausul. Det nya avtalet är tillämpligt på alla företag där det finns företagshemligheter och är inte, som tidigare, inriktat främst på företag inom industrin.

– Det är viktigt att förhållandet mellan uppfinnare och arbetsgivare är klart och tydligt också vad gäller företagshemligheter – ett område som blir allt viktigare att tänka på, säger Patent- och registreringsverkets (PRV:s) generaldirektör Susanne Ås Sivborg i ett pressmeddelande.

Äganderätten till uppfinningar som tillkommit med utnyttjande av ett företags resurser ska tillfalla företaget. Anställda är samtidigt berättigade till skälig ersättning för uppfinningar. Frågan om sådan ersättning uppstår framför allt när en uppfinning tillkommit vid sidan av arbetstagarens normala arbetsuppgifter och/eller har ett särskilt högt värde.

Med det nu gällande avtalet har ersättningsbeloppen höjts och den tidsfrist som gäller för att väcka talan om ersättning för en uppfinning börjar löpa från det att patentansökan gjorts.

– Det nya avtalet förbättrar företagens möjligheter att skapa bättre förutsättningar för att lyckas med utveckling och innovation. Samtidigt stärker det uppfinnarens roll och möjlighet till skälig ersättning för uppfinningar. Att man nu förändrar avtalet stärker också immaterialrätten i Sverige vilket i förlängning är mycket positivt för företagandet.

Comments are closed.