Nya utlysningar för samverkan mellan forskare och näringslivet

KK-stiftelsen presenterar sex utlysningar som ger akademin möjlighet att genomföra forskningsprojekt, starta företagsforskarskolor, rekrytera nyckelpersoner, och utveckla flexibla nätbaserade kurser för kompetensutveckling av redan yrkesverksamma. Förra året beviljade stiftelsen över 500 miljoner kronor.

– Vi ställer krav på att näringslivet ska medverka med tid, resurser och kompetens i projekten till ett värde minst lika stort som det vi går in med, säger Eva Schelin, vd för KK-stiftelsen. Därmed kommer forskningen även företagen till nytta, och kompetensutvecklingen startar redan från dag ett.
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, öppnar idag sex utlysningar som landets högskolor och nya universitet har möjlighet att söka. Samtliga projekt ska bidra till att lärosätena strategiskt kan bygga och utveckla kompletta, profilerade och konkurrenskraftiga forsknings- och utbildningsmiljöer av högsta kvalitet, i nära samverkan med näringslivet.
Samtliga ansökningar kommer att bedömas utifrån fyra kriterier: Vetenskaplig kvalitet; Nytta för näringslivet; Resultat och effekter; samt Genomförande, med hjälp av internationella peers/experter och externa bedömargrupper.
Under 2018 beviljade KK-stiftelsen 543 miljoner kronor till 89 olika projekt. Tillsammans med värdet av näringslivets medverkan, omfattade de beviljade projekten cirka en miljard kronor.
Lärosätena ges tillsammans med näringslivet möjlighet att utveckla flexibla utbildningar på avancerad nivå för yrkesverksamma. Stiftelsens stöd omfattar upp till 3 miljoner kronor för steg 1, som innebär att man får möjlighet att analysera kompetensbehov i näringslivet, samt utveckla och genomföra en pilotomgång, omfattande 10 – 15 högskolepoäng. För steg två kan lärosätena söka väsentligt större stöd, vilket möjliggör för dessa att positionera sig som ledande akademisk samarbetspartners till företag inom relevanta branscher. Tusentals personer har redan gått de pågående expertkompetensprogrammen inom exempelvis mjukvaruutveckling; gjuteri; produktionsteknik; sociala medier och webbteknologier för innovation och tillväxt; och virtuella fabriken.
– Näringslivet får genom lärosätena tillgång till djup kompetens och internationell utblick i dessa skräddarsydda utbildningar, samtidigt som lärosätena får möjlighet att säkra relevansen i sina kurser och sin inriktning, säger Olle Vogel, programansvarig på KK-stiftelsen.

Lärosätena ges möjlighet att starta en företagsforskarskola för att stärka sina utbildnings- och forskningsmiljöer, samtidigt som forskarskolan kompetensutvecklar näringslivet och långsiktigt stärker konkurrenskraften. Upp till 15 doktorander, som ska ha sina anställningar i olika företag, kan antas. Studierna ska uppta 80% av doktorandernas tid, resterande ska de arbeta på sina respektive företag. Stiftelsens finansiering kan uppgå till 27 miljoner kronor per forskarskola. Näringslivets åtaganden ska motsvara minst det belopp som KK-stiftelsen bidrar med.
– Idag pågår 16 företagsforskarskolor med över 210 industridoktorander, med en total finansiering från KK-stiftelsen, näringslivet och lärosäten på drygt 900 miljoner kronor, säger Linda Assbring, programansvarig på KK-stiftelsen. Dessa innebär rejäla kompetenslyft för en hel eller del av en bransch, och är oerhört betydelsefulla för lärosätenas forsknings- och utbildningsmiljöer.
Programmet möjliggör för lärosätena att starta en tvåårig företagsforskarskola med utgångspunkt i lärosätenas starka forskningsmiljöer. Skolan vänder sig till yrkesverksamma som vill utbilda sig för specialistpositioner inom näringslivet. Utbildningen, som ska ges på minst halvfart, ska leda till en lic-examen. Näringslivets insatser ska vara minst lika stora som stiftelsens bidrag.
– Detta ger lärosätena en mer flexibel form av forskarutbildning, samtidigt som den leder till en kompetenshöjning i näringslivet, säger Linda Assbring, programansvarig på KK-stiftelsen. Denna typ av expertutbildningar efterfrågas av företagen och fyller ett viktigt behov.

Hög:
Syftet med programmet är att bidra till utveckling av nya forskningsområden eller förnya befintliga forskningsmiljöer, samt att bidra till stärkt konkurrenskraft för deltagande företag.
– Målet är att forskare och företag tillsammans besvarar en gemensam vetenskaplig frågeställning, och att detta ska generera resultat som är till nytta för både akademi och näringsliv, säger Margareta Stark, programansvarig på KK-stiftelsen.
KK-stiftelsen finansierar varje projekt med upp till fyra miljoner kronor. Minst två av varandra oberoende företag ska medfinansiera varje projekt genom sin medverkan.

Rekryteringar:
Programmet syftar till att ge lärosätena möjlighet att knyta till sig strategiskt viktig kompetens och stärka befintliga forsknings- och utbildningsmiljöer. Stiftelsens program delfinansierar professorer; internationella gästprofessorer; lektorer samt biträdande lektorer; och adjungeringar, både från näringslivet till lärosätet och vice versa.
– Rätt rekryteringar kan i högsta grad bidra till den akademiska miljöns utveckling, förnyelse och dynamik, säger Olle Vogel, programansvarig på KK-stiftelsen. Karriärplanering och personalförsörjning är bland de mest strategiska frågorna för lärosätenas ledningar.

Prospekt:
I programmet Prospekt kan lärosätet rekrytera nydisputerade forskare, som får möjlighet att driva ett eget avgränsat forskningsprojekt i samverkan med näringslivspartners.
– Målet är att stärka nydisputerade i utvecklingen mot att bli självständiga forskare och forskningsledare, samt att bidra till utveckling och förnyelse hos både lärosätenas forskningsmiljöer och deltagande företag, säger Mattias Jarl, programansvarig på KK-stiftelsen.

Comments are closed.