Ny rapport om lagring av trafikuppgifter

Post- och telestyrelsen (PTS) har skrivit en rapport om lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning enligt EU-direktiv 2006/24/EG.

Direktivet om lagring av trafikuppgifter (2006/24/EG) har som syfte att säkerställa att uppgifter om kommunikation med fast och mobil telefonitjänst, Internetåtkomst (Internettjänst), e-post och Internettelefoni lagras så att de brottsbekämpande myndigheterna (Rikspolisstyrelsen, Ekobrottsmyndigheten, Tullverket och Åklagarmyndigheten) kan få tillgång till uppgifter för utredning, avslöjande och åtal som avser allvarlig brottslighet.

Regeringen har i en proposition i december 2010 föreslagit att lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation från och med den 1 juli 2011 kompletteras med bestämmelser om att tjänsteleverantörer ska lagra trafikuppgifter i sex månader.

Eftersom införlivandet av direktivet blivit försenat i Sverige har PTS i väntan på propositionen genomfört en internationell utblick under 2010 för att undersöka hur andra EU/EES-länder har införlivat direktivet och vilka erfarenheter som vunnits där. Syftet med utblicken har varit att samla in information som Sverige kan ha nytta av i det vidare arbetet med trafikdatalagring, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.