Ny rapport från Strålsäkerhetsmyndigheten

Det finns inga kända hälsorisker med radiovågor från mobilbasstationer och trådlösa datornätverk. Men det går ännu inte att helt utesluta hälsorisker för den som använder mobiltelefon under lång tid, mer än tio år, enligt myndigheten.

Det framgår av Strålsäkerhetsmyndighetens årliga rapport för 2010. Myndigheten fortsätter därför att rekommendera handsfree och att den som talar i telefon håller ut mobiltelefonen en bit från kroppen under samtal.

Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält granskar varje år det aktuella forskningsläget och sammanställer en rapport. En studie som blev klar förra året och som omnämns i rapporten visar att det är osannolikt att mobiltelefonen orsakar hjärntumörer för personer som använt mobiltelefon under kortare tid än tio år.

– Men för längre tids användning är det ännu för tidigt att dra några definitiva  ungdomar, säger Lars Mjönes, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Den enda vetenskapligt bevisade hälsoeffekten av radiofrekventa fält är att kroppen kan värmas upp. Men det finns några studier som visar att den elektriska aktiviteten i hjärnan kan påverkas av radiovågorna från en mobiltelefon.

– Effekterna är svaga och innebär sannolikt inga hälsoeffekter. Resultaten är dock principiellt intressanta eftersom det kanske kan bero på andra mekanismer än uppvärmning, säger Lars Mjönes. Resultaten i den nya rapporten innebär att våra rekommendationer kvarstår: Den som talar i mobiltelefon bör använda handsfree och hålla ut telefonen från kroppen under samtalet.

Inga kända hälsorisker med mobilbasstationer

Liksom i tidigare rapporter konstaterar det vetenskapliga rådet att det är osannolikt att radiovågor från mobilbasstationer, trådlösa datornätverk, radio och TV innebär några hälsorisker för allmänheten. Den slutsatsen stärks nu av ytterligare en epidemiologisk studie. Enligt den går det inte att se något samband mellan radiovågor från mobilbasstationer och ökad risk för cancer hos barn.

Det finns dock resultat som förvånar forskarna. Några djurstudier antyder att radiovågor skulle kunna förstärka utvecklingen av tumörer som orsakats av andra faktorer. Men det krävs mer forskning för att ta reda på om det finns ett verkligt samband.

Försiktighet vid fält från kraftledningar

Studier har visat på samband mellan lågfrekventa magnetfält, från till exempel kraftledningar och elektriska installationer, och en något ökad risk för barnleukemi. Andra studier har antytt en ökad risk för Alzheimers sjukdom. Det finns dock ingen känd mekanism som kan förklara sambanden och de har inte kunnat beläggas i djurförsök.

– Det har ännu inte gått att förklara orsaken till sambanden. Det kan till exempel finnas andra miljöfaktorer som påverkar. Därför krävs det mer forskning inom området, säger Lars Mjönes.

Resultatet från det vetenskapliga rådets rapport innebär att Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning är densamma som tidigare år:

Det finns inga kända hälsorisker för allmänheten när det gäller mobilbasstationer, trådlösa datornätverk och liknande. Men den som använder mobiltelefon bör, av försiktighetsskäl, använda handsfree och hålla ut telefonen en bit från kroppen under samtal.

Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar även fortsättningsvis försiktighet när det gäller exponering för lågfrekventa magnetfält, det vill säga att försöka begränsa exponeringen i bostäder, skolor och liknande om det går att göra med enkla och billiga åtgärder, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.