Ny möjlighet att söka Strategisk mobilitet

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, finansierar lönekostnaden för personer som under en period vill röra sig mellan industri/näringsliv/myndighet/sjukhus och akademi/forskningsinstitut. Totalt finns 10 miljoner under en tvåårsperiod.

SSF:s uppdrag är att finansiera forskning av högsta kvalitet som bidrar till Sveriges konkurrenskraft och samtidigt främja rörlighet både internationellt, nationellt och mellan universitet, institut och företag.

SSF har därför avsatt 10 miljoner kr för satsningen på strategisk mobilitet under en tvåårsperiod. Varje bidrag inom programmet täcker en forskares eller motsvarande persons lön under en fyra till tolv månaders utbytestjänstgöring inom annan sektor än den som personen är aktiv inom. Gästforskaren skall under vistelsen bedriva strategisk forskning inom något av stiftelsens ansvarsområden som är naturvetenskap, teknik och medicin.

Utbytet sker i normalfallet i Sverige, men perioden kan också spenderas i en annan sektor utomlands eller i form av att personer med värdefull expertis från utlandet kommer till annan sektor i Sverige, om det är motiverat hur detta bidrar till utvecklingen av svensk konkurrenskraft.

Syftet med programmet är att öka personlig rörlighet, kunskapsöverföring och korsbefruktning mellan sektorer.

Sista ansökningsdag är 7 september 2021 kl 14:00. Tidigaste projektstart är 1 januari 2022. Fullständig utlysningstext finns på SSF:s hemsida.

Comments are closed.