Ny metod för minskade underhållskostnader

Xiaozhou Meng på Mittuniversitetet har tagit fram en metod som reducerar underhållskostnader för elektroniksystem inom bil-, flyg- och militärindustrin. Forskningsarbetet har syftat till att ta fram metoder för att kostnadseffektivt hantera utgående komponenter i inbyggda elektroniksystem.

 

När en produkt med förväntad lång livscykel, t ex ett flygplan, står inför ett systemunderhåll och komponenter med begränsad livscykel inte längre produceras skapar detta problem för industrin.
– Jag har tagit fram en optimeringsmodell för att planera lagerinköp av komponenter samt för att kunna planera omkonstruktioner av ett system där dess ingående komponenter har olika långa livscykler, säger Xiaozhou Meng, doktorand vid forskningscentrat STC, Mittuniversitetet.
Modellen innebär att kostnader för underhåll av ett system under hela dess livscykel kan uppskattas för olika teknologier och plattformar och i sin doktorsavhandling har Meng gjort en riskanalys för inbyggda system med lång livscykel. Olika plattformar för hård- och mjukvara har utvärderats utifrån olika riskscenarion där komponenter antas försvinna från marknaden.
Utvärderingen av denna riskanalys visar att ett system på FPGA-plattform med IP-komponenter oberoende av FPGA-kretsars fabrikat och familj, är lättast att underhålla och ger därmed lägst kostnad för underhåll. Detta trots att leverantörer av FPGA-kretsar gärna vill binda konstruktörer till endast deras kretsar genom att upplåta användandet av teknologiberoende IP-moduler till en låg kostnad.
– Studien har skett i samverkan med Maxtimatec AB i Alfta och de har redan i tidigt skede sett att modellen kan reducera deras kostnader avsevärt, säger Meng.
Modellen består av två steg: Det första steget genererar en graf över komponenter som förväntas försvinna från marknaden och åtgärder för att hantera ersättning av dessa. Grafen representeras av en tabell som används som indata till en efterföljande optimering i steg två. I det andra steget kan man hitta den schemaläggning av åtgärder som leder till lägsta möjliga kostnader för underhåll av system. För denna optimering används linjär programmering med heltalsmodeller.
Modellen går att använda på olika typer av produkter med beräknad lång livslängd och för att effektivisera underhåll bör man redan vid konstruktionen använda sig av Mengs modell för att reducera onödiga kostnader och på så sätt skapa konkurrensfördelar.

Comments are closed.