Ny exportorganisation

För att öka exportandelen hos underleverantörsföretagen bildar Svensk Industriförening och ELMIA Underleverantörernas ExportOrganisation, UNDEXO. Den nya organisationen och konkreta åtgärdsförslag för ökad export presenterades för handelsminister Ewa Björling idag på underleverantörsmässan ELMIA Subcontractor.

Sverige är ett av världens mest internationaliserade länder, samtidigt är det alltför få mindre och medelstora företag som direktexporterar. 2 av 3 företag rapporterar att de exporterar mindre än 20 procent av sin omsättning.
– Många underleverantörer ryggar för exportaffärer, oftast på grund av bristen på kapital, stöd eller exportkunskap. Samtidigt har vi idag många entreprenörer med utländsk bakgrund som kan fungera som en naturlig brygga mellan våra företag och de nya exportmarknaderna. Vi måste satsa på underleverantörerna och skapa synergieffekter som leder till ökad export, säger Anders Ekdahl , VD för Svensk Industriförening och tillträdande ordförande för UNDEXO.
Inför bildandet av UNDEXO har flera undersökningar gjorts. På frågan om vilka som är de största problemen nämns bland annat byråkrati och kulturskillnader. De åtgärder företagen vill se är bland annat att Exportrådet ska ge större resurser till små- och medelstora företag, att ta fram exportmentorer som kan hjälpa företag som vill exportera till nya marknader, att ge stöd till företag som vill genomföra marknadsaktiviteter i utlandet i syfte att öka exporten, samt forskning och utbildning.
– Vi upplever att stödet till mindre och medelstora företag som vill exportera är för svagt och för dåligt anpassat till deras vardag. Företagen behöver konkreta åtgärder som skapar affärer. Här på ELMIA Subcontractor ser vi flera utländska samlingsmontrar, men var i världen ser vi svenska motsvarigheter, säger Jonas Ekeroth, projektledare för ELMIA Subcontractor.
UNDEXO som organisation kommer att verka som opinionsdrivande kraft för att öka exporten hos mindre och medelstora företag och underleverantörsföretag, samt skapa mötesplattformar för utbyte av erfarenheter och kunskap.

Comments are closed.