NOTE på plus igen

Note gick med vinst första kvartalet 2011. Dessutom ökade omsättningen med 14 procent.

Det här skall jämföras med en kraftig förlust på dryga 52 miljoner kronor eller 19,2 procent samma period förra året. I det resultatet ingick då kostnaden för flytt och avveckling av tillverkningen i Skänninge (Sverige) och Tauragé (Litauen). Årsresultatet belastades också av avvecklingen av den operativa verksamheten i Gdansk och försäljningen av innehavet i elektronikfabriken NOTEFideltronik i Krakow. Åtgärderna bedöms fortsatt leda till en positiv resultateffekt om minst 50 MSEK mätt som årstakt.
Kvartalets omsättning ökade med 14 procent jämfört med samma period förra året, till 311,8 miljoner kronor.
Årsstämman beslutade att enligt valberedningens förslag omvälja Kjell-Åke Andersson, Stefan Charette, Bruce Grant och Henry Klotz samt välja Stefan Johansson till styrelseledamöter intill tiden för nästa årsstämma. Stefan Charette valdes till styrelseordförande. Stämman beslutade också att i enlighet med styrelsens förslag inte lämna någon utdelning till aktieägarna för verksamhetsåret 2010.

Comments are closed.