Note återköper aktier

Styrelsen för Note AB har idag beslutat att utnyttja det bemyndigande som gavs av årsstämman att återköpa egna aktier vid ett eller flera tillfällen tills nästa årsstämma.

Årsstämman den 26 april 2018 beslutade att bemyndiga bolagets styrelse om förvärv av egna aktier. Enligt mandatet från årsstämman har styrelsen rätt att förvärva så många egna aktier att bolaget efter förvärvet innehar sammanlagt högst tio procent av samtliga aktier i bolaget.
Bolagets styrelse har nu beslutat att utnyttja detta bemyndigande. Förvärvet av egna aktier görs i syfte att anpassa bolagets kapital- samt aktiestruktur för att därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde.
Totalt antalet aktier utgivna av NOTE är för närvarande 28 872 600 aktier och högsta antalet aktier som kan återköpas uppgår således till 2 887 260 aktier.
Enligt styrelsens beslut ska återköpen för närvarande begränsas till högst 1 000 000 aktier, inräknat de eventuella blockaffärer som genomförs enligt nedan. Förvärv kommer att ske på Nasdaq Stockholm. Detta innebär att samtliga avslut kommer att registreras i Nasdaqs system oavsett hur de har initierats och genomförts i övrigt. Förvärven kommer att genomföras till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
Styrelsens beslut innebär att förvärv av aktier skall kunna genomföras genom blockaffärer.
Förvärv ska kunna ske från och med den 12 december 2018 till och med nästa årsstämma den 25 april 2019. Inga förvärv kommer att göras under 30 dagar innan offentliggörande av kvartalsrapport, dagen för offentliggörandet inkluderad.
Note äger inga egna aktier innan ovan nämnda återköp av egna aktier har genomförts.

Comments are closed.