Nanorörens tillförlitlighet för elektronik studerat

Kolnanorör erbjuder en kraftig potential för framtidens elektronik. Till exempel kan dessa små cylindrar av kolmolekyler teoretiskt transportera 1000 gånger mer ström än en ledare av metall i samma fysiska storlek, enligt NIST.

Det är lätt att föreställa sig att kolnanorör ersätter kopparledningar i framtidens elektronik i sin nanoskala. Nyligen genomförda tester vid the National Institute of Standards and Technology (NIST) menar att kretsarnas tillförlitlighet är ett stort frågetecken..

Koppartrådar transporterar kraft och andra signaler till alla delar av integrerade kretsar – även en felaktig ledare kan orsaka ett chipfel. I en grov jämförelse fabricerade och testade NIST-forskare ett stort antal nanorör för internkoppling mellan metallelektroder. NISTs testresultat visade att nanorören utstår en extremt hög strömdensitet (nivåer 10-tals till 100-tals högre än i en vanlig halvledarkrets). Under flera timmar började en långsam degraderadering under en konstant ström. Metallelektroderna började fallera när strömmen nådde över ett visst tröskelvärde. Kretsarna fallerade efter runt 40 timmar.

Mer information finns via den här länken .

Comments are closed.