Modell för utveckling av transportsystem

I ett nyligen avslutat EU-projekt, koordinerat av VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut), har forskare utvecklat och prövat en modell som ska kunna tillämpas på olika typer av förare, såväl bil- och tågförare som styrmän på båtar.

 

Flyttbar simulator för både tåg och bil. Björn Peters (bilden) har tillsammans med Magnus Hjälmdahl koordinerat EU-projektet.
Foto: VTI/Katatina Ljungdahl

Modellen kan användas för att förbättra design och säkerhetsutrustning med ny teknologi och gör det möjligt att anpassa dessa till varje individs förmågor, behov, körstil och kapacitet. Modellen kan även komma att bli ett användbart verktyg när det handlar om att utvärdera nya förarstödssystem.

Projektet baseras på antagandet att de underliggande faktorerna som påverkar mänskligt beteende, som till exempel ålder, erfarenhet, attityd och kulturell bakgrund, är samma oavsett transportslag. Antagandet har möjliggjort framtagandet av modellen, som när den blev klar har testats på riktiga förare i simulatorer för att garantera en säker och kontrollerbar forskningsmiljö.

– Målet är att modellen ska börja användas för att pröva och utveckla ny innovativ teknik i syfte att öka säkerheten i transportsystemen, säger Magnus Hjälmdahl, forskare på VTI, som tillsammans med kollegan Björn Peters lett projektet som pågått under tre års tid. Den första delen av projektet handlade om att ta reda på vilka aspekter av föraruppgifter som är vanliga för olika typer av transportslag. Modellen tar hänsyn till faktorer kopplade till individen, exempelvis kulturell bakgrund, personlighet och attityder, krav och erfarenhet, men också till påverkansfaktorer kopplade till situationen i omgivningen och fordonet. Den andra delen av projektet handlade om att utforma försöken och utföra dem i testmiljö runt om i Europa, för att sedan analysera insamlade data.

– Vi har exempelvis utvecklat flyttbara simulatorer för både tåg och bil som vi har skeppat runt mellan Italien, Frankrike, England, Israel och Sverige. På så sätt har vi kunnat genomföra ett experiment i fem länder vilket gör att det går att jämföra kulturella skillnader med stor tillförlitlighet. Experimentet är såvitt vi vet världsunikt, säger Magnus Hjälmdahl.

Projektet Iterate (IT for error remediation and trapping emergencies) har genomförts på uppdrag av EU-kommissionen i ett samarbete mellan VTI, Ben Gurion University (Israel), Chalmers (Sverige), Leeds University (Storbritannien), Kite Solutions (Italien), MTO Säkerhet AB  (Sverige) och Université de Valencienne (Frankrike). Modellen som projektet tagit fram benämns Unified model for driver (UMD).

Comments are closed.