Mätuppdrag för obemannat flyg

Ett kommersiellt och tekniskt samarbete mellan CybAero AB och Tekniska Verken i Linköping syftar till att mäta volymförändringar av avfallsdeponier med hjälp av CybAeros obemannade helikoptrar.

De bägge företagen har tillsammans identifierat en nisch på den civila marknaden där verksamhet kan bedrivas inom gällande regelverk för flygning med UAV och som samtidigt bedöms ha stark kommersiell potential. Parterna undersöker nu möjligheten att mäta topografiska förändringar på avfallsdeponier i enlighet med gällande miljökrav inom EU. Med en skannande laser monterad på den egna helikopterkonstruktionen APID är målsättningen att CybAero ska genomföra mätningen över Gärstad deponi på ett sätt som är både exaktare och säkrare än manuell mätning och dessutom billigare än bemannat flyg.
– Det nu etablerade samarbetet med Tekniska Verken kan vara embryot till en intressant flygtjänst, säger Mikael Hult, VD på CybAero. Bara i Sverige finns det runt 80 avfallsdeponier som lyder under krav på mätning. I Europa räknar vi med att det totalt finns 10-15 000 deponier, sedan tillkommer marknaden för grustäkter och dagbrott där mätuppdrag också kan utföras.
Projekt Soptitt – som är det interna arbetsnamnet – är parternas första tekniska och kommersiella samarbete, men Mile Elez, chef för affärsområdet Energiåtervinning där bl a Gärstad deponi ingår, ser ytterligare möjligheter.
– Deponimätning kan vara början på en rad applikationer med obemannad helikopter inom vår verksamhet. Elnätsövervakning, inspektion av fjärrvärmenät och gasdetektion är tänkbara områden i framtiden.
Flygningarna är planerade att genomföras under sommaren och hösten.

Comments are closed.