Lämnar förslag till forskningspropp

Sex myndigheter har idag lämnat ett gemensamt underlag till regeringen inför den kommande forsknings- och innovationspropositionen som ska läggas fram hösten 2016.

Vetenskapsrådet, Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen och Vinnova har lämnat in en gemensam analys och rekommendationer till förändringar som kan bidra till att styra mot de forskningspolitiska målen; att Sverige ska vara en framstående forskningsnation, där forskning och innovation bedrivs med hög kvalitet och bidrar till samhällets utveckling och näringslivets konkurrenskraft.

– Med våra förslag är vi övertygade om att svensk forskning och innovation långsiktigt kan utvecklas mot högre kvalitet och större samhällsnytta, säger Sven Stafström, generaldirektör vid Vetenskapsrådet.

Underlaget har tagits fram gemensamt av myndigheterna, med Vetenskapsrådet som samordnande myndighet, och baseras på ett stort antal analyser och utvärderingar genomförda vid myndigheterna enskilt eller i samarbete.

Rekommendationer

Myndigheterna rekommenderar att en betydande del av basanslagen även fortsättningsvis konkurrensutsätts och att det införs ett utvärderingssystem som driver kvalitet i forskningen. Det nya systemet bör framförallt baseras på förslagen i FOKUS-utredningen och erfarenheter från Vinnovas pågående uppdrag.

Som komplement till de forskningsprogram och samverkansprogram som bedrivs inom olika områden, föreslår myndigheterna att medel avsätts för nya nationella forskningsprogram där flera av myndigheterna samverkar. Medlen bör enligt myndigheterna successivt trappas upp över en fyraårsperiod till en total anslagsnivå om minst 400 miljoner kronor per år

Myndigheterna rekommenderar också insatser för starkare nationell samordning för svensk konkurrenskraft, bland annat en bibehållen satsning på samordningsfunktionen EU-Sam och inrättandet av en samordningsfunktion för bi- och multilaterala forsknings- och innovationsarbeten.
Bland rekommendationerna finns även förslag om att inrätta nationell samordning för European Spallation Source (ESS) – en samordning av Sveriges arbete kring öppen tillgång till forskningsdata samt en nationell strategi för att utveckla forskningskommunikationen.

Du kan ladda ned skrivelsen via den här länken.

Comments are closed.