Kvinnliga forskare underrepresenterade inom EU

Europaparlamentet konstaterar i ett betänkande att kvinnor är underrepresenterade i dagens forsknings- och universitetsvärld då endast 15 procent av alla i ledande befattningar är kvinnor. Satsningar på forskning har pekats ut som en central del för ekonomisk utveckling och sysselsättning och enligt Lissabonstrategin behöver Europa rekrytera ytterligare 700 000 forskare. Trots att mer än 50 procent av den totala andelen studenter inom EU är kvinnor och att 43 procent av de som doktorerat är kvinnor har de endast fått 15 procent av alla de högre akademiska tjänsterna. Europaparlamentet konstaterar också att endast 35 procent av forskarna inom offentlig sektor är kvinnor. Motsvarande siffra inom privat sektor är i genomsnitt 18 procent.
I ett initiativbetänkande av Britta Thomsen, Danmark, har Europaparlamentet tagit upp den låga andelen kvinnor på beslutsfattande poster inom forskningsvärlden. Betänkandet lyfter också fram bristen på öppenhet i rekryteringsprocesser och förekomsten av stereotyper i Europas undervisningssystem. Betänkandet antogs med 416 för, 75 emot och 164 nedlagda röster. I betänkandet uppmanas kommissionen och medlemsstaterna att införa mer öppna rekryteringsprocesser och kräva könsbalans i utvärderingspaneler och urvalskommittéer. Ett icke bindande mål bör vara att de ska bestå av minst 40 procent kvinnor och minst 40 procent män.

Ett av EU:s prioriterade åtgärdsområden i färdplanen för jämställdhet 2006–2010 är en jämn könsrepresentation i beslutsprocessen, inklusive målet att kvinnor ska besitta 25 procent av de ledande positionerna inom forskningen i den offentliga sektorn. Europaparlamentet kritiserar detta mål som inte anses vara ambitiöst och påminner kommissionen och medlemsstaterna om att jämställdhet mellan könen innebär att minst 40 procent ska vara kvinnor.

 Universitet, forskningsinstitut och den privata sektorn uppmanas att tillämpa jämlikhetsstrategier i sina organisationer och att utföra jämställdhetskonsekvensbedömningar i sina beslutsprocesser. Europaparlamentet anser att jämställdhetsplaner i samband med förslags- och utvärderingsfaserna inom det sjunde ramprogrammet är en viktig del av EU:s  övergripande jämställdhetsstrategi och därför bör förbli en integrerad del av europeisk forskningsfinansiering.

Comments are closed.